سندیکای کارگران شرکت واحد-اعتصاب غذای رضا شهابی بطور مشروط متوقف شد

لینک خبر http://vahedsyndica.com/archive/2953

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه-درخواست پایان اعتصاب غذا از رضا شهابی

درخواست پایان اعتصاب غذا از رضا شهابی

فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد-تجمع در مقابل وزارت کار برای اعتراض به زندانی شدن مجدد رضا شهابی

http://vahedsyndica.com/archive/2936

سندیکای کارگران شرکت واحد-اخرین گزارش از وضعیت رضا شهابی‎

اخرین گزارش از وضعیت رضا شهابی‎ لینک خبرhttp://vahedsyndica.com/archive/2918

سندیکای کارگران شرکت واحد-” شگردهای شورای اسلامی ، مدیریت و حراست بر علیه کارگران شرکت واحد”

” شگردهای شورای اسلامی ، مدیریت و حراست بر علیه کارگران شرکت واحد“

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه-رضا شهابی در آستانه نهمین روز اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر

http://vahedsyndica.com/archive/2795 رضا شهابی در آستانه نهمین روز اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه-تداوم فشار بر سندیکای کارگران شرکت واحد / اعمال فشار بر رضا شهابی

تداوم فشار بر سندیکای کارگران شرکت واحد / اعمال فشار بر رضا شهابی

سندیکاى کارگران شرکت واحد-خواهان آزادی کارگران آموزشی (معلمان) از زندان و لغو احکام قضایی صادره علیه آنان هستیم‎

خواهان آزادی کارگران آموزشی (معلمان) از زندان و لغو احکام قضایی صادره علیه آنان هستیم‎

سندیکاى کارگران شرکت واحد-دعوت به تجمع در مقابل مجلس براى جلو گیری از تصویب لایحه باصطلاح(اصلاح قانون کار) … ٢۵ آبان ساعت ١٠ صبح

دعوت به تجمع در مقابل مجلس براى جلو گیری از تصویب لایحه باصطلاح(اصلاح قانون کار) … ٢۵ آبان ساعت ١٠ صبح سندیکاى کارگران شرکت واحد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه-دادستانی تهران رضا شهابی را با وجود اتمام محکومیت به زندان فرا خواند

دادستانی تهران رضا شهابی را با وجود اتمام محکومیت به زندان فرا خواندHOME