سندیکاى کارگران شرکت واحد-رضا شهابی به دلیل وخامت شرایط جسمی به تشخیص پزشک متخصص توانایی تحمل زندان ندارد

رضا شهابی به دلیل وخامت شرایط جسمی به تشخیص پزشک متخصص توانایی تحمل زندان ندارد

سندیکاى کارگران شرکت واحد-دادگاه تجدید نظر ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برگزار شد

دادگاه تجدید نظر ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برگزار شد

سندیکاى کارگران شرکت واحد-ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد به شعبه ۳۶دادگاه تجدید نطر فراخوانده شد‎

ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد به شعبه ۳۶دادگاه تجدید نطر فراخوانده شد‎ سندیکاى کارگران شرکت واحد

سندیکای کارگران شرکت واحد-اعتصاب غذای رضا شهابی بطور مشروط متوقف شد

لینک خبر http://vahedsyndica.com/archive/2953

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه-درخواست پایان اعتصاب غذا از رضا شهابی

درخواست پایان اعتصاب غذا از رضا شهابی

فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد-تجمع در مقابل وزارت کار برای اعتراض به زندانی شدن مجدد رضا شهابی

http://vahedsyndica.com/archive/2936

سندیکای کارگران شرکت واحد-اخرین گزارش از وضعیت رضا شهابی‎

اخرین گزارش از وضعیت رضا شهابی‎ لینک خبرhttp://vahedsyndica.com/archive/2918

سندیکای کارگران شرکت واحد-” شگردهای شورای اسلامی ، مدیریت و حراست بر علیه کارگران شرکت واحد”

” شگردهای شورای اسلامی ، مدیریت و حراست بر علیه کارگران شرکت واحد“

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه-رضا شهابی در آستانه نهمین روز اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر

http://vahedsyndica.com/archive/2795 رضا شهابی در آستانه نهمین روز اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه-تداوم فشار بر سندیکای کارگران شرکت واحد / اعمال فشار بر رضا شهابی

تداوم فشار بر سندیکای کارگران شرکت واحد / اعمال فشار بر رضا شهابیHOME