سندیکاى کارگران شرکت واحد-دعوت به تجمع در مقابل مجلس براى جلو گیری از تصویب لایحه باصطلاح(اصلاح قانون کار) … ٢۵ آبان ساعت ١٠ صبح

دعوت به تجمع در مقابل مجلس براى جلو گیری از تصویب لایحه باصطلاح(اصلاح قانون کار) … ٢۵ آبان ساعت ١٠ صبح سندیکاى کارگران شرکت واحد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه-دادستانی تهران رضا شهابی را با وجود اتمام محکومیت به زندان فرا خواند

دادستانی تهران رضا شهابی را با وجود اتمام محکومیت به زندان فرا خواند

سندیکاى کارگران شرکت واحد – ١٩ اردیبهشت سالروز حمله چماقداران خانه کارگر به سندیکای کارگران شرکت واحد

١٩ اردیبهشت سالروز حمله چماقداران خانه کارگر به سندیکای کارگران شرکت واحد سندیکاى کارگران شرکت واحد

سندیکاى کارگران شرکت واحد – محاکمه ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد ٢٨ فروردین ماه ٩۵ در دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد

محاکمه ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد ٢٨ فروردین ماه ٩۵ در دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد سندیکاى کارگران شرکت واحد

سندیکاى کارگران شرکت واحد – پرونده حکم ۵ سال حبس داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به دادگاه تجدید نظر رفت

پرونده حکم ۵ سال حبس داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به دادگاه تجدید نظر رفت سندیکاى کارگران شرکت واحد

سندیکاى کارگران شرکت واحد – بیانیه در رابطه با حداقل دستمزد سال ۹۵

بیانیه در رابطه با حداقل دستمزد سال ۹۵

سندیکاى کارگران شرکت واحد -داود رضوی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به پنج سال حبس تعزیری محکوم گردید

داود رضوی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به پنج سال حبس تعزیری محکوم گردید سندیکاى کارگران شرکت واحد

سندیکاى کارگران شرکت واحد -تجمع اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد مقابل شهرداری تهران‎

تجمع اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد مقابل شهرداری تهران‎ سندیکاى کارگران شرکت واحد

سندیکاى کارگران شرکت واحد -شانتاژ حراست و مدیریت شرکت واحد، مانع بازگشت بکار کارگران اخراجی سندیکا!‎

شانتاژ حراست و مدیریت شرکت واحد، مانع بازگشت بکار کارگران اخراجی سندیکا!‎ سندیکاى کارگران شرکت واحد

سندیکاى کارگران شرکت واحد – کوشندگان سندیکای کارگران نقاش ساختمانی و نیشکر هفت تپه را آزاد کنید

کوشندگان سندیکای کارگران نقاش ساختمانی و نیشکر هفت تپه را آزاد کنید سندیکاى کارگران شرکت واحد در حالی که در چند ماه گذشته خبر ورود پی در پی نمایندگان و صاحبان سرمایه و شرکت های چند ملیتی به میهن بلا کشیده ما در رسانهHOME