سمکو نوری -پروژه های عبدالله مهتدی، تکرار پایان سیاسی یک خط

پروژه های عبدالله مهتدی، تکرار پایان سیاسی یک خط در حاشیه پلاتفرم عبدالله مهتدی برای همکاری مشترک با کومله- سازمان کردستان حزب کمونیست ایرانHOME