گفتگو با سلام زیجی در باره-تشکیل حزب سوسیالیست انقلابی ایران

گفتگو با سلام زیجی در باره تشکیل حزب سوسیالیست انقلابی ایران  

سلام زیجی-نقش و جایگاه منصور حکمت در جنبش کمونیستی و کارگری

نقش و جایگاه منصور حکمت در جنبش کمونیستی و کارگری بازتکثیر متن سخنرانی  سلام زیجی در  هفته  منصور حکمت سلام زیجی

سلام زیجی-  جنایتکاران تاریخ را نه می بخشیم! نه فراموش می کنیم!

   جنایتکاران تاریخ را نه می بخشیم! نه فراموش می کنیم! ( گوشه ی کوچکی از بیان حقایق تاریخی در سالگرد فاجعه بزرگ ٣٠ خرداد سال ۶٠) سلام زیجی s_zijji@yahoo.se

سلام زیجی-داعش و جمهوری اسلامی، هر دو، تروریست و جنایتکار هستند!

داعش و جمهوری اسلامی، هر دو، تروریست و جنایتکار هستند! (راه پایان دادن به مخاطرات تروریسم در ایران از کانال سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی می گذرد) سلام زیجی

سلام زیجی – یک رکن مهم سیاست کمونیستی بیان حقیقت است در باره “انتخابات” ٩۶ جمهوری اسلامی

یک رکن مهم سیاست کمونیستی بیان حقیقت است گفتگوئی نشریه سوسیالیسم امروز با سلام زیجی در باره “انتخابات” ٩۶ جمهوری اسلامی

سلام زیجی-ملزومات و ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی

ملزومات و ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی ما برای یک جامعه آزاد، برابر، مرفه و سوسیالیستی مبارزه  می کنیم! سلام زیجی

سلام زیجی-نمایش انتخاباتی رژیم “سکوئی برای خیزش انقلابی” نبوده و نخواهد بود!

نمایش انتخاباتی رژیم “سکوئی برای خیزش انقلابی” نبوده و نخواهد بود! (باز هم  در باره مواضع غیر کارگری و غیر کمونیستی حککا ) سلام زیجی

گفتگوی نشریه “سوسیالیسم امروز” با سلام زیجی-تفاوتهای ما

تفاوتهای ما گفتگوی نشریه “سوسیالیسم امروز”  با سلام زیجی

سلام زیجی-سناریوی جنایتکاران تاریخ را نباید پذیرفت! (چند کلمه در باره جنایتهای اخیر در سوریه و عراق)

سناریوی جنایتکاران تاریخ را نباید پذیرفت! (چند کلمه در باره جنایتهای اخیر در سوریه و عراق) سلام زیجی

سلام زیجی-در نمایش مسخره “انتخاباتی” این نظام جنایتکار شرکت نکنید!

در نمایش مسخره “انتخاباتی” این نظام جنایتکار شرکت نکنید! سلام زیجیHOME