سلام زیجی-علل کناره گیری از حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

علل کناره گیری از حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست سلام زیجی

سلام ذیجی – فراخوان:کارگران، کمونیستها و مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم!

فراخوان:

تحولات سیاسی ایران، نقش و موقعیت احزاب چپ و کمونیست اپوزیسیونارائه دهنده: سلام زیجی

تحولات سیاسی ایران، نقش و موقعیت  احزاب چپ و کمونیست اپوزیسیون آیا در دوباره بر همان پاشنه خواهد چرخید ؟ چه باید کرد؟  

سلام زیجی- اطلاعیه در باره:کناره گیری از حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

اطلاعیه در باره: کناره گیری از حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست سلام زیجی S_zijji@yahoo.se

سلام زیجی-تحولات سیاسی پیشرو در ایران سناریو سیاه یا سناریو سفید؟ )سمینار دوم( زمان: چهارشنبه، ١۵ فوریه ٢٠١٧

تحولات سیاسی پیشرو در ایران سناریو سیاه یا سناریو سفید؟ )سمینار دوم(

سمینار – اوضاع سیاسی ایران سمینار اول(جمهوری اسلامی، اپوزیسیون،سرنگونی،… ارائه دهنده: سلام زیجی

سمینار – اوضاع سیاسی ایران سمینار اول(جمهوری اسلامی، اپوزیسیون،سرنگونی،… ارائه دهنده: سلام زیجی

سلام زیجی- سمینارها و جلسات گفت و شنود سیاسیزمان: فوریه – مارس ٢٠١٧

سلام زیجی- سمینارها و جلسات گفت و شنود سیاسیزمان: فوریه – مارس ٢٠١٧

تلویزیون پرتو -نگاهی به اوضاع سیاسی ایران و منطقه – سلام زیجی

تلویزیون پرتو -نگاهی به اوضاع سیاسی ایران و منطقه – سلام زیجی

سلام زیجی -در باره اصلاحیه قانون کار پیشنهادی دولت روحانی،موضع آلترناتیو قانون کار و اصلاحیه های آن

سلام زیجی در باره اصلاحیه قانون کار پیشنهادی دولت روحانی،موضع آلترناتیو قانون کار و اصلاحیه های آن

سلام زیجی – گفتگوی تلویزیون کردی زبان” ریگا”، در برنامه “سکوی چپ”

  سلام زیجی – گفتگوی تلویزیون کردی زبان” ریگا”، در برنامه “سکوی چپ”HOME