گفتگو سوسیالیسم امروز با سلام زیجی و عزیز آجیکند –  اجازه نمی دهیم رویداد سال ۵٧ را دوباره به ما تحمیل کنند

 اجازه نمی دهیم رویداد سال ۵٧ را دوباره به ما تحمیل کنند (گفتگویی “سوسیالیسم امروز” با رفقا سلام زیجی و عزیز آجیکند به مناسب سالگرد انقلاب ١٣۵٧ ایران)

برنامه پنجره گفتگو-سلام زیجی و حمید صدر

برنامه پنجره گفتگو-سلام زیجی و حمید صدر

گفتگو سلام زیجی- تکرار سیاستهای سال ۵٧ برای چپ سم است!

گفتگو سلام زیجی- تکرار سیاستهای سال ۵٧ برای چپ سم است!

سلام زیجی – کمتر از چهار میلیون تومان حداقل دستمزد را نباید پذیرفت!

کمتر از چهار میلیون تومان حداقل دستمزد را نباید پذیرفت! ( متن پیاده شده بخش اول سخنرانی سلام زیجی در سمینار کارگری گوتنبرگ –سوئد)

سلام زیجی-ما فقط برای یک پیروزی سوسیالیستی مبارزه میکنیم!

ما فقط برای یک پیروزی سوسیالیستی مبارزه میکنیم! بدون پیروزی سوسیالیسم  هیچ اعتراض و “انقلابی” به نفع طبقه کارگر و اکثریت جامعه تمام نخواهد  شد! سلام زیجی

سلام زیجی-جایگاه مبارزه اقتصادی طبقه کارگر برای جنبش سوسیالیستی

جایگاه مبارزه اقتصادی طبقه کارگر برای جنبش سوسیالیستی   سلام زیجی

سلام زیجی-نگاهی به چند رویداد مهم هفته:سالگرد قانون کار ضد کارگری،خامنه ای و زلزله زدگان،حکم”دادگاه عالی فدرال عراق”

نگاهی به چند رویداد مهم هفته: سالگرد قانون کار ضد کارگری،خامنه ای و زلزله زدگان،حکم”دادگاه عالی فدرال عراق”   سلام زیجی

سلام زیجی-“شورایعالی کار” چکاره است؟ برای تعین حداقل دستمزد کارگران به چه مکانیسم و تشکلهای باید متکی شد ؟

  “شورایعالی کار” چکاره است؟ برای تعین حداقل دستمزد کارگران به چه مکانیسم و تشکلهای باید متکی شد ؟ (گفتگو با سلام زیجی) توضیح نشریه سوسیالیسم امروز: گفتگوی که ملاحظه میکنید بخشی از میزگردی است که دو سال پیش از جانب نشریه “سازمانده کمونیست” در باره مبارزه کارگران برای تعین حداقل دستمزد صورت گرفته است. […]

سلام ذیجی – بحثی در رابطه با رویدادههای کردستان عراق

سلام ذیجی – بحثی در رابطه با رویدادههای کردستان عراق

گفتگو – با سلام زیجی در باره تحولات کردستان عراق (رفراندوم، کرکوک، ناکامی ها، درسها و راحلها)

گفتگو با رفیق سلام زیجی در باره تحولات کردستان عراق  (رفراندوم، کرکوک، ناکامی ها، درسها و راحلها)HOME