سعید یگانه-تشدید بحران در خاورمیانه، اوضاع به کدام سو خواهد رفت؟

تشدید بحران در خاورمیانه، اوضاع به کدام سو خواهد رفت؟ سعید یگانه

سعید یگانه-بلوک بندی های منطقه و موضع ناسیونالیسم کرد

بلوک بندی های منطقه و موضع ناسیونالیسم کرد سعید یگانه

سعید یگانه-کابوس انتخابات جمهوری اسلامی و مسئله حاکمیت

کابوس انتخابات جمهوری اسلامی و مسئله حاکمیت سعید یگانه

سعید یگانه-در انتخابات نباید شرکت کرد انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی است!

در انتخابات نباید شرکت کرد انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی است! سعید یگانه

سعید یگانه- درکارگران و حداقل دستمزد در سال ۹۶

درکارگران و حداقل دستمزد در سال ۹۶

سعید یگانه-نگاهی به تحولات کردستان عراق گذشته، حال و آینده

سعید یگانه نگاهی به تحولات کردستان عراق گذشته، حال و آینده

سعید یگانه-نان بریدن ، با سر بریدن چه فرقی دارد!

نان بریدن ، با سر بریدن چه فرقی دارد!        سعید یگانه

سعید یگانه -کارگران کولبربخشی از بی حقوقترین و محرومترین کارگران کردستان هستند

کارگران کولبربخشی از بی حقوقترین و محرومترین کارگران کردستان هستند سعید یگانه

سعید یگانه- اخراج یکی از مهره های رژیم جواب به کارگران آق دره نیست!

اخراج یکی از مهره های رژیم جواب به کارگران آق دره نیست! ربیعی وزیر کار، عاملین ومجریان اعمال شنیع و غیر انسانی علیه کارگران آق دره باید محاکمه و  مجازات شوند 

سعید یگانه – جمهوری اسلامی، اوضاع سیاسی ایران بعد از برجام

جمهوری اسلامی، اوضاع سیاسی ایران بعد از برجام سعید یگانهHOME