سعید یگانه- درکارگران و حداقل دستمزد در سال ۹۶

درکارگران و حداقل دستمزد در سال ۹۶

سعید یگانه-نگاهی به تحولات کردستان عراق گذشته، حال و آینده

سعید یگانه نگاهی به تحولات کردستان عراق گذشته، حال و آینده

سعید یگانه-نان بریدن ، با سر بریدن چه فرقی دارد!

نان بریدن ، با سر بریدن چه فرقی دارد!        سعید یگانه

سعید یگانه -کارگران کولبربخشی از بی حقوقترین و محرومترین کارگران کردستان هستند

کارگران کولبربخشی از بی حقوقترین و محرومترین کارگران کردستان هستند سعید یگانه

سعید یگانه- اخراج یکی از مهره های رژیم جواب به کارگران آق دره نیست!

اخراج یکی از مهره های رژیم جواب به کارگران آق دره نیست! ربیعی وزیر کار، عاملین ومجریان اعمال شنیع و غیر انسانی علیه کارگران آق دره باید محاکمه و  مجازات شوند 

سعید یگانه – جمهوری اسلامی، اوضاع سیاسی ایران بعد از برجام

جمهوری اسلامی، اوضاع سیاسی ایران بعد از برجام سعید یگانه

سعید یگانه -بحران بیکاری در ایران فاجعه بار است!

بحران بیکاری در ایران فاجعه بار است!   سعید یگانه

سعید یگانه – نا کامی آشکار جمهوری اسلامی تحمیل شئونات اسلامی حجاب اجباری و

نا کامی آشکار جمهوری اسلامی تحمیل شئونات اسلامی حجاب اجباری و

سعید یگانه -یک خبر و یک رویداد و دویادداشت

  یک خبر و یک رویداد و دویادداشت رویداد تکان دهنده خودکشی دانش آموزان

سعید یگانه-بحران در اقلیم کردستان مصافها و راه حلها

بحران در اقلیم کردستان مصافها و راه حلها کردستان عراق با موقعیت بسیار دشواری روبرو است .نزدیک به دو سال تا به امروزبحران و چالشهای مختلفی دولت اقلیم و جامعهHOME