سعید یگانه-تحریمها و تنش ها آیا جنگی دیگر در راه است؟

تحریمها و تنش ها آیا جنگی دیگر در راه است؟

سعید یگانه-اشتغال یا بردگی قانونی در رابطه با طرح کارورزی وزارت کار

اشتغال یا بردگی قانونی در رابطه با طرح کارورزی وزارت کار سعید یگانه

سعید یگانه-تشدید بحران در خاورمیانه، اوضاع به کدام سو خواهد رفت؟

تشدید بحران در خاورمیانه، اوضاع به کدام سو خواهد رفت؟ سعید یگانه

سعید یگانه-بلوک بندی های منطقه و موضع ناسیونالیسم کرد

بلوک بندی های منطقه و موضع ناسیونالیسم کرد سعید یگانه

سعید یگانه-کابوس انتخابات جمهوری اسلامی و مسئله حاکمیت

کابوس انتخابات جمهوری اسلامی و مسئله حاکمیت سعید یگانه

سعید یگانه-در انتخابات نباید شرکت کرد انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی است!

در انتخابات نباید شرکت کرد انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی است! سعید یگانه

سعید یگانه- درکارگران و حداقل دستمزد در سال ۹۶

درکارگران و حداقل دستمزد در سال ۹۶

سعید یگانه-نگاهی به تحولات کردستان عراق گذشته، حال و آینده

سعید یگانه نگاهی به تحولات کردستان عراق گذشته، حال و آینده

سعید یگانه-نان بریدن ، با سر بریدن چه فرقی دارد!

نان بریدن ، با سر بریدن چه فرقی دارد!        سعید یگانه

سعید یگانه -کارگران کولبربخشی از بی حقوقترین و محرومترین کارگران کردستان هستند

کارگران کولبربخشی از بی حقوقترین و محرومترین کارگران کردستان هستند سعید یگانهHOME