سعید آرمان-تبلیغات و تحرکات قومی در مضحکە انتخاباتی ارومیە موقوف!

تبلیغات و تحرکات قومی  در مضحکە انتخاباتی  ارومیە موقوف!

سعید آرمان-دیوار کوتاە کارگران در مقابل شیادان اسلامی سرمایە در حاشیە حادثە دلخراش پلاسکو

دیوار کوتاە کارگران در مقابل شیادان اسلامی سرمایە در حاشیە حادثە دلخراش پلاسکو

سعید آرمان-روحانی فاشیست حرف گنده تر از دهانت نزن! در حاشیە افاضات “ضد فاشیستی” حسن روحانی!

روحانی فاشیست حرف گنده تر از دهانت نزن! در حاشیە افاضات “ضد فاشیستی” حسن روحانی! سعید آرمان

سعید آرمان-دونالد ترامپ شمشیر را از رو بستە است!

دونالد ترامپ شمشیر را از رو بستە است! سعید آرمان

سعید آرمان-سیاست عقیم سازی اجباری از فاشیسم هیتلری تا فاشیسم اسلامی!

سیاست عقیم سازی اجباری از فاشیسم هیتلری تا فاشیسم اسلامی!   سعید آرمان

سعید آرمان – مراسم “جشن تکلیف” دانش آموزان، تجاوز بە حقوق کودکان!

مراسم “جشن تکلیف” دانش آموزان، تجاوز بە حقوق کودکان!   سعید آرمان  

سعید آرمان-دغدغە زیبا کلام حفظ نظام است!دغدغە ما سرنگونی نظام است!

دغدغە زیبا کلام حفظ نظام است! دغدغە ما سرنگونی نظام است! سعید آرمان

سعید آرمان-ترکیە: لایحه تجاوز قانونی بە کودکان شکست خورد

ترکیە:  لایحه تجاوز قانونی بە کودکان شکست خورد   سعید آرمان

سعید آرمان- ترکیە:لایحه تجاوز قانونی بە کودکان شکست خورد

ترکیە:  لایحه تجاوز قانونی بە کودکان شکست خورد   سعید آرمان

سعید آرمان -شهر مریوان الگوی فعالیتهای اجتماعی بزرگ !در ستایش یک ابتکار

شهر مریوان الگوی فعالیتهای اجتماعی بزرگ! در ستایش یک ابتکار سعید آرمانHOME