سعید صارمی توصیه سوم دیوان( کمیسیون حقیقت یاب ایران تریبونال) خطاب به کیست و چه اهدافی را دنبال می کند!؟

توصیه سوم دیوان( کمیسیون حقیقت یاب ایران تریبونال) خطاب به کیست و چه اهدافی را دنبال می کند!؟ سوال این استکه سرانجام کمیسیون حقیقت یاب ایران تریبونال تحت رهبری مرکز اسناد حقوق بشر ایران آقای پیام اخوان و شرکاء از چه نیروهایی برای محاکمه فردی جنایت علیه بشریت نظام جمهوری اسلامی استمداد می طلبد. به […]

سعید صارمی گفتاری کوتاه در با ره‌ ایران تریبونال و نتایجش

سعید صارمی بالاخره داستان ” ایران تریبونال” به پایان رسید و رژیم فاشیستی در دادگاه محکوم شد. دادگاهی که به اصطلاح قرار بود جای دادگاه ” راسل ” را بگیرد. دادگاهی که قرار بود مستقل باشد. دادگاهی که قرار بود نمادین باشد. این دادگاه هر چیزی بود به غیر از مستقل بودن و یا مردمی […]HOME