فعالین کارگری ، محمد عبدی پور ، جهانگیر محمود ویسی ، عمر مینایی علی نجاتی خطاب به مراسم گرامی داشت روز جهانی کارگر در شهر گوتنبرگ سوئد.

خطاب به مراسم گرامی داشت روز جهانی کارگر در شهر گوتنبرگ سوئد. ………………………………………………………………….. برگزاری روز جهانی کارگر حق مسلم ماست حضار محترم ؛ هم چنان که می¬دانید امروز فراتر از هر زمانی مصائب نظام سرمایه ¬داری به شکل عریان تر وبا ساختاری از کار افتاده¬ بر زندگی ما سایه انداخته است. همانطور که در بیانیه […]

سخنرانی – سخنرانی رفیق زرقا ۸ مارس

به مناسبت هشتم مارچ مقدمه افغانستان از سال ۱۹۲۱ بعد از جنگ افغان و انگلیس تا اکنون کمتر دورۀ با ثباتی را در تاریخ از سر گذشتانده است این موضوع نقش زیادی دروضعیت نا بسامان زنان افغان داشته است.درین جا مرور مختصری بر وضعیت زنان افغان در طول این مدت و حوادث تاریخی یی که […]HOME