گفتگو با سحر صبا-از گفتگوهای کارگری گزارشگران – جنبش کارگری در ایران: ضعف ها و قوت ها

از گفتگوهای کارگری گزارشگران – جنبش کارگری در ایران: ضعف ها و قوت ها گفتگو با سحر صبا

سحر صبا-اولین سالگرد از دست دادن رفیق شهرام یوسفی

اولین سالگرد از دست دادن رفیق شهرام یوسفی

سحر صبا -طبقه کارگر و دستمزدها

طبقه کارگر و دستمزدها سحر صبا

سحر صبا – نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و اعدامها!

نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و اعدامها! سحر صبا اخیرا از سوی حاکمیت سرمایه، سرکوب و تهاجمی بمراتب وسیعتر از گذشته علیه فعالین کارگری، و معلمان، پرستاران و هر انسان آزادیخواهی که برای حق و حقوق اولیه خود به اعتراض و مبارزه دست میزند سازمان داده شده است. دستگیریها تنها به فعالین کارگری ختم نشده […]

سحر صبا – تاریخچه مبارزاتی زنان کارگر جهان و ایران (قسمت چهارم)

تاریخچه  مبارزاتی زنان کارگر جهان و ایران (قسمت چهارم) سحر صبا نتایج اجتماعی رانده شدن زنان از بازار کار: آنچه امروز قابل مشاهده است تنها درصد بسیار کمی از زنان کارگر ایران به کار اشتغال دارند. در موقع بیکارسازیها زنان اولین قربانیان صف مقدم این بیکارسازیها هستند. آپارتاید جنسی که در طی بیش از سه […]

سحر صبا -تاریخچه مبارزه زنان کارگر جهان و ایران (قسمت دوم)

سحر صبا

سحر صبا – طرح”آمران به معروف و نهی از منکر” جنایت سازمان یافته دولتی برعلیه زنان!

طرح“آمران به معروف و نهی از منکر“ جنایت سازمان یافته دولتی برعلیه زنان! سحر صبا طرح ارتجاعی “حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر“ که با اکثریت آراء نماینده گان حاضر در مجلس به تصویب رسید. بار دیگر چهره توحش و زن ستیزی حکومت جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.

سحر صبا – تاریخچه مبارزه زنان کارگر جهان و ایران

تاریخچه مبارزه زنان کارگر جهان و ایران سحر صبا مقدمه: این نوشته بر این تلاش است یک گوشه هایی از واقعیتهای تاریخی جنبش زنان کارگر در سطح جهان و ایران را بازگو نماید. ما شاهد هستیم تغییر و تحولاتی که در زندگی و ساختار اقتصادی- سیاسی جوامع مختلف سرمایه داری در سطح جهان و از […]

سحر صبا – لغو کار مزدی کودکان در گرو برپائی نظام سوسیالیستی است!

 لغو کار مزدی کودکان در گرو برپائی نظام سوسیالیستی است! سحر صبا بمناسبت ۱۲ ژوئن روز جهانی لغو کار کودک روز دوازدهم ژوئن روز جهانی لغو کار کودک است. شعار لغو کار کودک در شرایطی و در نظامی سر داده میشود که هر سال شمار بیشتری از کودکان به اصلی ترین قربانیان مناسبات غیرانسانی و […]

سحر صبا – سوسیالیسم و رهایی زنان

  سوسیالیسم و رهایی زنان سحر صبا متن سخنرانی به مناسبت ۸ مارس در اتاق پالتاکی در ۷ مارس ۲۰۱۴ موضوع بحث امروز وضعیت زنان در جامعه سرمایه داری و چگونگی رهایی آنها است. اسارت و به بند کشیدن زنان تنها مختص نظام سرمایه داری نبوده و با سرمایه داری آغازHOME