گفتگوی ستار رحمانی – روز جھانی کارگر، روز اعلام کیفرخواست علیه نظام سرمایه داری!

روز جھانی کارگر، روز اعلام کیفرخواست علیه نظام سرمایه داری! گفتگوی نشریه کمونیست ماھانه با ستار رحمانی کمونیست ماھانه: با توجه به تحولات سیاسی منطقه و ایران، تحمیل حداقل دستمزد بردگی شواریعالی کار به طبقه کارگر ایران، ، پراکندگی صفوف طبقه و مبارزه انها، نبود تشکلھای توده ای و مستقل کارگری ،ھیاھوی ھسته ای و […]HOME