سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان ـ کانون سوسیالیست های کارگری – هیچ جنبشی، بدون حضور اجتماعی زنان درآن، به ثمر نخواهد نشست!

هیچ جنبشی، بدون حضور اجتماعی زنان درآن، به ثمر نخواهد نشست!  

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان – اعلامیۀ در مورد جنایت هولاناک ارتجاع اسلامی

اعلامیۀ در مورد جنایت هولاناک ارتجاع اسلامی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان اعلامیۀ سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان در مورد جنایت هولاناک ارتجاع اسلامی عصر پنجشنبه ۲۸ حوت اوباش مذهبی بانو “فرخنده” دختر ۲۷ ساله را به اتهام سوزاندن قران در محضر عام و جلو چشم نیروهای پلیس در نزدیک مسجد “شاه دوشمشیره” در مرکز شهر کابل […]

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان – متحد تر و متشکل ترپیش بسوی هشت مارس روزهمبستگی جهانی زنان!

متحد تر و متشکل تر پیش بسوی هشت مارس روزهمبستگی جهانی زنان! هشت مارس روز همبسته گی جهانی زنان است. زنان و مردان آزادیخواه در سرتاسر جهان در این روز با عزمی راسخ علیه بیحقوقی، نابرابری، ستم و استثمار

سازمان سوسیالیستهای افغانستان – در دفاع از مبارزات خیابانی طبقه کار گر مصر

در دفاع از مبارزات خیابانی طبقه کار گر مصر سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان July 15, 2013 خیزش انقلابی و ملیونی مردم مصر در روز یکشنبه سی جون علیه حاکمیت اخوان المسلمین به رهبری مُرسی و در اعتراض به تداوم فقر، نابرابری و استبداد و تلاش برای اسلامیزه شدن قوانین و شئون زنده گی مردم و […]HOME