سازمان سراسری پناهندگان ایرانی -واحد سوئد – انسانیت باید فریاد زند!مرزهای اروپا را به روی آوارگان جنگی باز کنید!

انسانیت باید فریاد زند! مرزهای اروپا را به روی آوارگان جنگی باز کنید! فرار و به دریا زدن صدها هزار نفر مردم قربانی جنگ و تروریسم “بحران پناهندگی” نیست، این یک “بحران انسانی” تمام عیار است. بحرانیHOME