سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)-کنترل بدن من حق من است، نه هیچ دولت، نه هیچ مذهب و نه هیچ فردی!

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)

سازمان زنان ۸ مارس(ایران – افغانستان) – واحد بلژیک- گزارش ویدیویی از اعتراض به سفر روحانی به پاریس – ۲۷و ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶

سازمان زنان ۸ مارس(ایران – افغانستان) – واحد بلژیک- گزارش ویدیویی از اعتراض به سفر روحانی به پاریس – ۲۷و ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) – فراخوان به تظاهرات علیه سفر روحانی نماینده کلیت نظام زن ستیز و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی!

فراخوان به تظاهرات علیه سفر روحانی نماینده کلیت نظام زن ستیز و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی! سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) – نه به سکسیسم! نه به راسیسم!

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) نه به سکسیسم! نه به راسیسم!

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) – ما برای رهایی خود و سیاره‌مان به مبارزات‌مان علیه واپس‌گرایان مردسالارادامه خواهیم داد !

ما برای رهایی خود و سیاره‌مان به مبارزات‌مان علیه واپس‌گرایان مردسالارادامه خواهیم داد ! سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)

سازمان زنان ٨ مارس ( ایران – افغانستان ) – انگلستان -فراخوان به تظاهرات … به مناسبت ٢۵ نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان(شنبه ٢٨ نوامبر)

سازمان زنان ٨ مارس ( ایران – افغانستان ) – انگلستان فراخوان به تظاهرات خشونت بر زنان مرز و ملیت نمی شناسد، مبارزه ما جهانی است!

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) – این نظام زن ستیز را باید آتش زد!

این نظام زن ستیز را باید آتش زد! سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) March 21, 2015 این نظام زن ستیز را باید آتش زد! روز ۵ شنبه ۱۹ ماه مارس زن ۲۷ ساله ای به نام فرخنده در مرکز شهر کابل توسط دسته ای از مردان متعصب به قتل رسید. بار دیگر دستان […]HOME