سارا هدایت -علیرغم سرکوب، کارگران بخیابان آمدند

علیرغم سرکوب، کارگران بخیابان آمدند سارا هدایت هر ساله با نزدیک شدن به آستانه ی روز جهانی کارگر، همواره توجه عمومی درسطح کشور به سوی کارگران جامعه جلب میشود وچنین بر میاید که رسانه های داخلی و طرفدارHOME