ترجمه شعر ئیماجین لیریک: جان لنون له سه ر ئاهه نگه ئوریژیناله که ی داریژراوه ریبوار؛ کردوویه به کوردی

ئیماجین لیریک: جان لنون له سه ر ئاهه نگه ئوریژیناله که ی داریژراوه ریبوار؛ کردوویه به کوردی وای دانی به هه شتیک نیه سه خت نیه وای دانیی نه جه هه ننه میک له وژیره وHOME