ریبوار احمد-رفراندم حق مردم است، بارزانی و ناسیونالیسم نقطه ضعف آن

رفراندم حق مردم است، بارزانی و ناسیونالیسم نقطه ضعف آن ریبوار احمدHOME