روناهی شورشگرنگاهی‌ به مقاومت زندانیان اعتصاب کننده در ترکیه : از دیروز تا امروز

نگاهی‌ به مقاومت زندانیان اعتصاب کننده در ترکیه : از دیروز تا امروز روناهی شورشگر ronahi.soresger@gmail.com «…ارتش گرسنگی راه می‌رود با گام های تندر با سرودهای آتش با امید به بیرق شعله شکلش با امید به امید…» ناظم حکمت – ارتش گرسنگیHOME