روزبه کوراغلی-زمستان طبیعت، رخت بر بسته است و بوی بهار میرسد!

زمستان طبیعت، رخت بر بسته است و بوی بهار میرسد!

روزبه کوراغلی – بیانیه بمناسبت جنبش اول ماه مه

بیانیه بمناسبت جنبش اول ماه مه

افق چپ انقلابی (روزبه کوراغلی) -خجسته باد بهار طبیعت و نوروز روشنائی ها!

خجسته باد بهار طبیعت و نوروز روشنائی ها!

روزبه کوراغلی -در محکومیت موج سرکوبها و دستگیری های اعتراضات اخیر آذربایجان

در محکومیت موج سرکوبها و دستگیری های اعتراضات اخیر آذربایجان روز جمعه پانزده آبان، شبکه دو تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی در برنامه کودکان بنام “فتیله”، بار دیگر ذهنیت آلوده به راسیسیم و شووینیسم را با هتک حرمت شأن و کرامت میلیون ها مردم ترک بمنایش گذاشت. در واکنش به این اقدام تلویزیون حکومت، که هدفی […]

روزبه کوراغلی – دورانهای سرنوشت ساز لحظات بی بازگشت است!بمناسبت کشتارهای دهۀ خونین شصت

دورانهای سرنوشت ساز لحظات بی بازگشت است! بمناسبت کشتارهای دهۀ خونین شصت سرکوب انقلاب مردم ایران و کشتارهزاران زندانی سیاسی و عقیدتی توسط جمهوری اسلامی، نه نقطه آغاز، و نه مرز پایان بر این جنایت ها

روزبه کوراغلی – دروانهای سرنوشت ساز لحظات بی بازگشت است! بمناسبت کشتارهای دهۀ خونین شصت

دروانهای سرنوشت ساز لحظات بی بازگشت است! بمناسبت کشتارهای دهۀ خونین شصت سرکوب انقلاب مردم ایران و کشتارهزاران زندانی سیاسی و عقیدتی توسط جمهوری اسلامی، نه نقطه آغاز، و نه مرز پایان بر این جنایت ها

روزبه کوراغلی -شاهرخ زمانی مبارزی از تبار پرولتاریای انقلابی

شاهرخ زمانی مبارزی از تبار پرولتاریای انقلابی هارایلار آی هارایلا هر اوُلدوُزلار هر آیلار دریادا بیر گول بیتیب سوُسوُزوندان هارایلار شاهرخ زمانی از پیشروان طبقه کارگر انقلابی، و از اعضاء هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و عضوء هیئت

روزبه کوراغلیروزبه کوراغلی

متن کتبی همراه با فایل صوتی شاد و پیروز باشید

رحیم کریمیان – روزبه کوراغلی -شکارگاهی که شکارچیان آن در هر دو سو همه از یک جنس اند

شکارگاهی که شکارچیان آن در هر دو سو همه از یک جنس اند چند روزی است حادثه ی سیاسیِ سازمان یافته و مطابق با برنامه ای بسیار دقیق و از پیش تدارک دیده شده، مثل همیشه و بطور ناگهانی ذهن افکار جهانی، بخصوص فعالین جنبش ایران را کاملا غافلگیر کرده است. گویا این جریان یکباره […]HOME