رها صارمی – یک گزارش کلی در خصوص پدیده‌ی اسید پاشی در ایران و جهان

یک گزارش کلی در خصوص پدیده‌ی اسید پاشی در ایران و جهان رها صارمی اسیدپاشی یکی از گونه‌های شدید اعمال خشونت کور بوده که غالباً علیه زنان صورت گرفته و ممکن است در مواردی منجر به مرگ قربانی نیز شود. اسیدپاشی حمله‌ای است که معمولاً به قصد  انتقام جویی و به نابودی کشاندن زندگی اجتماعی […]HOME