رضا کمانگر-دە روزی کە سرنگونی جمهوری اسلامی فریاد زده شد!

دیماە ٩۶، دە روزی کە سرنگونی جمهوری اسلامی فریاد زده شد! رضا کمانگر

مصاحبە سایت رضا کمانگر -با فرشاد خوشقلم از فعالین جنبش دانشجویی در مورد اعتراضات سراسری مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی

مصاحبە سایت رضا کمانگر با فرشاد خوشقلم از فعالین جنبش دانشجویی در مورد اعتراضات سراسری مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی

مصاحبە سایت رضا کمانگر با فرشاد خوشقلم فعال جنبش دانشجویی-چپ در دانشگاە، بمناسبت ١۶ آذر روز دانشخو!

چپ در دانشگاە، بمناسبت ١۶ آذر روز دانشخو! مصاحبە سایت رضا کمانگر با فرشاد خوشقلم فعال جنبش دانشجویی

رضا کمانگر-جدال اصلی  طبقه کارگر در ایران بر سر معیشت است!

جدال اصلی  طبقه کارگر در ایران بر سر معیشت است! رضا کمانگر

مصاحبە سایت رضا کمانگر با فرشاد خوشقلم فعال جنبش دانشجویی-چپ در دانشگاە، بمناسبت ١۶ آذر روز دانشخو!

چپ در دانشگاە، بمناسبت ١۶ آذر روز دانشخو! مصاحبە سایت رضا کمانگر با فرشاد خوشقلم فعال جنبش دانشجویی

رضا کمانگر- رفقای سندیکای فلزکار مکانیک! شرکت در مضحکە انتخابات اشتباە جبران ناپذیر است!

رفقای سندیکای فلزکار مکانیک! شرکت در مضحکە انتخابات اشتباە جبران ناپذیر است! رضا کمانگر

رضا کمانگر-امسال روز جهانی کارگر در ایران یک گام بە پیش بود!

امسال روز جهانی کارگر در ایران یک گام بە پیش بود! رضا کمانگر

رضا کمانگر-انتخاب اصلی طبقە کارگر و مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است!

انتخاب اصلی طبقە کارگر و مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است! رضا کمانگر

رضا کمانگر-هشت مارس و افق رهایی زن

هشت مارس و افق رهایی زن رضا کمانگر

رضا کمانگر-کارگران کردستان با اتحاد و همبستگی تعرض بە معیشت خود را جواب دهند!

کارگران کردستان با اتحاد و همبستگی تعرض بە معیشت خود را جواب دهند! رضا کمانگرHOME