رضا کمانگر- رفقای سندیکای فلزکار مکانیک! شرکت در مضحکە انتخابات اشتباە جبران ناپذیر است!

رفقای سندیکای فلزکار مکانیک! شرکت در مضحکە انتخابات اشتباە جبران ناپذیر است! رضا کمانگر

رضا کمانگر-امسال روز جهانی کارگر در ایران یک گام بە پیش بود!

امسال روز جهانی کارگر در ایران یک گام بە پیش بود! رضا کمانگر

رضا کمانگر-انتخاب اصلی طبقە کارگر و مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است!

انتخاب اصلی طبقە کارگر و مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است! رضا کمانگر

رضا کمانگر-هشت مارس و افق رهایی زن

هشت مارس و افق رهایی زن رضا کمانگر

رضا کمانگر-کارگران کردستان با اتحاد و همبستگی تعرض بە معیشت خود را جواب دهند!

کارگران کردستان با اتحاد و همبستگی تعرض بە معیشت خود را جواب دهند! رضا کمانگر

رضا کمانگر -بمناسبت فرا رسیدن سال ٢٠١٧

بمناسبت فرا رسیدن سال ٢٠١٧   رضا کمانگر

اکتبر-مصاحبه با رضا کمانگر در مورد اوضاع سیاسی کردستان عراق

مصاحبه با رضا کمانگر در مورد اوضاع سیاسی کردستان عراق اکتبر- شما اخیرا سفرى به کردستان عراق داشتید مشاهدات شما از تحولات سیاسى در این منطقه چه هست؟

رضا کمانگر -تقدیر از رفیق کایا هاماری!

تقدیر از رفیق کایا هاماری!   رضا کمانگر  

رضا کمانگر -بیمە بیکاری با اتحاد کارگران شاغل و بیکار بدست میاید!

بیمە بیکاری با اتحاد کارگران شاغل و بیکار بدست میاید! بە رهبران جنبش کارگری و فعالین کمونیست! رضا کمانگر

رضا کمانگر -نبرد طبقاتی در پیش است!

نبرد طبقاتی در پیش است!   رضا کمانگرHOME