رضا کمانگر-کارگران کردستان با اتحاد و همبستگی تعرض بە معیشت خود را جواب دهند!

کارگران کردستان با اتحاد و همبستگی تعرض بە معیشت خود را جواب دهند! رضا کمانگر

رضا کمانگر -بمناسبت فرا رسیدن سال ٢٠١٧

بمناسبت فرا رسیدن سال ٢٠١٧   رضا کمانگر

اکتبر-مصاحبه با رضا کمانگر در مورد اوضاع سیاسی کردستان عراق

مصاحبه با رضا کمانگر در مورد اوضاع سیاسی کردستان عراق اکتبر- شما اخیرا سفرى به کردستان عراق داشتید مشاهدات شما از تحولات سیاسى در این منطقه چه هست؟

رضا کمانگر -تقدیر از رفیق کایا هاماری!

تقدیر از رفیق کایا هاماری!   رضا کمانگر  

رضا کمانگر -بیمە بیکاری با اتحاد کارگران شاغل و بیکار بدست میاید!

بیمە بیکاری با اتحاد کارگران شاغل و بیکار بدست میاید! بە رهبران جنبش کارگری و فعالین کمونیست! رضا کمانگر

رضا کمانگر -نبرد طبقاتی در پیش است!

نبرد طبقاتی در پیش است!   رضا کمانگر

رضا کمانگر -باید توطئە های جمهوری اسلامی در کردستان را درهم شکست!

باید توطئە های جمهوری اسلامی در کردستان را درهم شکست!

رضا کمانگر -توقع از روحانی یا توهم بە جمهوری اسلامی؟ “در مورد نامە سرگشادە سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک بە روحانی”

توقع از روحانی یا توهم بە جمهوری اسلامی؟ “در مورد نامە سرگشادە سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک بە روحانی”

رضا کمانگر -نامە سر گشادە بە وزیر امور خارجە فنلاند تیمو سوینی (Timo Soini)

نامە سر گشادە بە وزیر امور خارجە فنلاند تیمو سوینی (Timo Soini)             

رضا کمانگر-جنبش کارگری باید این توازن قوا را تغییر دهد!

  جنبش کارگری باید این توازن قوا را تغییر دهد!HOME