رضا پایدار – دو خاطره از منصور حکمت

دو خاطره از منصور حکمت رضا پایدار سال ۹۹ برای حزب کمونیست کارگری سال متفاوتی بود. در این سال تعدادی از کادرهای قدیمی از حزب استعفا داده بودند که تعداد آنها حدود ١٠٠ نفر بود. این دوستان مستعفی ادعا کردند که حزب شکست خورده است و آنها میروند تا تدارک تشکیل حزب دیگری را ببینند. […]

رضا پایدارمنصور حکمت: “حزب مقدس است”

منصور حکمت: “حزب مقدس است” رضا پایدار منصور حکمت در یکی از سخنرانیهایش در سال ۲۰۰۰ برای اعضای حزب این گفته را برای بیان اهمیت و ضرورت جایگاه حزب بکار برد: “حزب مقدس است”. برای کمونیستها “حزب مقدس است” همانطور که چشمه (آب) و بیمارستان برای بقای روستایی مقدس است. و ادامه میدهد: “حزب درست […]HOME