رضارخشان در کوبانی ،انسانیت را می کشند

رضارخشان در کوبانی ،انسانیت را می کشند این روزها ما با پدیده نوظهوری در کشورهای عراق و سوریه مواجه هستیم(یعنی پدیده داعش) که اکنون بعنوان یک معضل منطقه ای موجبات رنج واندوه هزاران انسان را فراهم آورده است.HOME