تلویزیون پرتو – رفراندم در کردشتان . سیاست حزب حکمتیست ، با رحمان حسین زاده

تلویزیون پرتو – رفراندم در کردشتان . سیاست حزب حکمتیست ، با رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده- قدرتمند کردن اعتراضات جاری کارگری! چگونه؟

 قدرتمند کردن اعتراضات جاری کارگری! چگونه؟ رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده-پتانسیل جنبش کارگری (به مناسبت اعتراضات جاری کارگری)

  پتانسیل جنبش کارگری (به مناسبت اعتراضات جاری کارگری) رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده-ناسیونالیسم و ملی گرایی از نگاه حکمت

  ناسیونالیسم و ملی گرایی از نگاه حکمت سخنرانی در کنگره سوم منصورحکمت رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده-دولت ترامپ و امیدهای شش حزب کردستانی

دولت ترامپ و امیدهای شش حزب کردستانی رحمان حسین زاده

تلویزیون پرتو-دردفاع از رفراندوم و استقلال کردستان عراق مصاحبه با رحمان حسین زاده

دردفاع از رفراندوم و استقلال کردستان عراق مصاحبه با رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده-به یاد جانباختگان کمونیست شهر سلیمانیه

به یاد جانباختگان کمونیست شهر سلیمانیه رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده-مجاهد: آلترناتیوکدام سناریو؟

مجاهد: آلترناتیوکدام سناریو؟ رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده-توهمات و انتظارات اپوزیسیون راست پروغربی

  توهمات و انتظارات اپوزیسیون راست پروغربی   (در حاشیه سیاست ترامپ در قبال جمهوری اسلامی)   رحمان حسین زاده

فریدوم تی وی-بعد از ترور در تهران میزگرد با شرکت رحمان حسین زاده ، علی کلایی

فریدوم تی وی-بعد از ترور در تهران میزگرد با شرکت رحمان حسین زاده ،علی کلاییHOME