رحمان ابراهیم زاده به نیروی کارگران باور دارم

به نیروی کارگران باور دارم “در خرداد ماه اطلاعیه ای جهت معرفی سخنگوی بهنام ابراهیم زاده در سایت ها منتشر شد ، متن زیر در ارتباط با آن نوشته جهت افکار عموم تنظیم شده است ” من رحمان ابراهیم زاده عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، سالیان سال در کوره […]HOME