ر ئوف افسایی -“انتخابات” و رژیم اسلامی ایران ، کدام انتخابات؟! صورت مسئله غلط است

“انتخابات” و رژیم اسلامی ایران ، کدام انتخابات؟! صورت مسئله غلط است (گفتگوئی نشریه سوسیالیسم امروز با رئوف افسائی در باره “انتخابات ٩۶ ایران)

رئوف افسایی- خصوصیات این حزب مارکسیستی جدید چه باید باشد

خصوصیات این حزب مارکسیستی جدید چه باید باشد رئوف افسایی raoufafsa@yahoo.com

رئوف افسایی -حمله نظامی احتمالی آمریکا به سوریه و سیاست حزب کمونیست کارگری ایران

حمله نظامی احتمالی آمریکا به سوریه و سیاست حزب کمونیست کارگری ایران نوشته زیر نتیجه بحث و دیالوگی است که من با انتشار مقاله خوبی از جمال کمانگر برای بحث و دیالوگ سیاسی در نقد سیاست راست روانه و پرو حمله نظامی آمریکا به سوریه که از طرف رهبری حزب کمونیست کارگری بصورت رسمی و […]HOME