رئوف افسایی -حمله نظامی احتمالی آمریکا به سوریه و سیاست حزب کمونیست کارگری ایران

حمله نظامی احتمالی آمریکا به سوریه و سیاست حزب کمونیست کارگری ایران نوشته زیر نتیجه بحث و دیالوگی است که من با انتشار مقاله خوبی از جمال کمانگر برای بحث و دیالوگ سیاسی در نقد سیاست راست روانه و پرو حمله نظامی آمریکا به سوریه که از طرف رهبری حزب کمونیست کارگری بصورت رسمی و […]HOME