رئوف افسائی -هیئت منصفه می گوید: “کشتن مارک داگان قانونی است”

هیئت منصفه می گوید: “کشتن مارک داگان قانونی است” رئوف افسائی این جملات تکان دهنده، “کشتن داگان قانونی است” در سایت صدا و سیما یا روزنامه کیهان بیت رهبری یا روزنامه جوان سپاه پاسداران یا دیگر رسانه های رژیم جمهوری اسلامیHOME