داریوش نیکنام وداع با “دوران سپرى شده” (نکاتى پیرامون نوشته م.آسنگران پیرامون طرح “اتحاد نیروهاى کمونیسم کارگرى”)

وداع با “دوران سپرى شده”   (نکاتى پیرامون نوشته م.آسنگران پیرامون طرح “اتحاد نیروهاى کمونیسم کارگرى”)    داریوش نیکنام   اخیرا متن مصاحبه اى از نسان نودینیان با محمد آسنگران پیرامون طرح “اتحاد نیروهاى کمونیسم کارگرى” منتشر گردیده که حاوى نکات  قابل بررسى است. موضوعات متعددى در این مصاحبه مورد بحث قرار مى گیرند. اما، […]HOME