خسرو غلامی –سه برداشت از انفجار در معدن زمستان یورت آزادشهر

سه برداشت از انفجار در معدن زمستان یورت آزادشهر

خسرو غلامیخسرو غلامی

راز جاودانه گی عمر شاکری (( تقدیم به همسر و فرزندان و همه دوستان زنده یاد عمر شاکری ))  HOME