خدامراد فولادی – تقدیم به پاریس ِ انقلاب های کبیر داعشی ها

خدامراد فولادی تقدیم به پاریس ِ انقلاب های کبیر داعشی ها

خدامراد فولادی -مارکسیسم و دوران ِ تاریخی (نقش ِ دوران در راهبرد ِ حرکت های اجتماعی) بخش ١

خدامراد فولادی مارکسیسم و دوران ِ تاریخی (نقش ِ دوران در راهبرد ِ حرکت های اجتماعی) بخش ١

خدامراد فولادی – لنین هم سه جهانی بود!

خدامراد فولادی لنین هم سه جهانی بود! تز ِ معروف ِ سه جهان که لنینیست های روسی و توده ای آن را به رویزیونیست های چینی نسبت داده اند، در اصل از آن ِ لنین است و «رویزیونیست های چینی» فقط آن را با شرایط ِ زمان و جامعه ی خود تطبیق داده و به […]

خدامراد فولادی – چرا سوسیالیسم تاکنون تحقق نیافته است؟

خدامراد فولادی چرا سوسیالیسم تاکنون تحقق نیافته است؟ یک مساله ی مهم و چالشی که همواره از سوی مخالفان ِ علمیت و یقینی بودن ِ تئوری های مارکسیستی مطرح می شود این است که

خدامراد فولادی-چه کسی از دموکراسی اکنون می ترسد؟

خدامراد فولادی چه کسی از دموکراسی اکنون می ترسد؟ دموکراسی و آزادی های سیاسی پاشنه ی آشیل و یا به زبان ِ خودمانی و گویاتر چشم ِ اسفندیار ِ حاکمیت های استبدادی و نظریه پردازان ِ

خدامراد فولادی – لنین و فلسفه بخش پایانی

خدامراد فولادی لنین و فلسفه چرا لنین مارکسیست نبود؟ بخش پایانی لنین مانند ِ راننده ی عجولی که در یک اتومبیل ِ قراضه رانندگی می کند و می خواهد زودتر از اتومبیل های پیشرفته به مقصد برسد، بی

خدامراد فولادی -لنین و فلسفه چرا لنین مارکسیست نبود؟ بخش سوم

خدامراد فولادی لنین و فلسفه چرا لنین مارکسیست نبود؟ بخش سوم لنین نمی دانست دیالکتیک ِ تضاد و دگرگونی (دگرگشت) در وحدت ِ مادی – سیستمی ِ طبیعت و جامعه هستی ِ بالفعل یا بالقوه دارد و

خدامراد فولادی – ٢ شعر

خدامراد فولادی ٢ شعر ١ یخ فروش تمام ِ سرمایه اش را زیر ِ آفتاب ِ ظهر ِ تابستان

خدامراد فولادی – لنین و فلسفه چرا لنین مارکسیست نبود؟بخش دوم

خدامراد فولادی لنین و فلسفه چرا لنین مارکسیست نبود؟ بخش دوم لنین که از اعتبار ِ مارکسیسم در روسیه و اروپا آگاهی داشت، از یک سو هم می خواست از این اعتبار به سود ِ مقاصد ِ سکتاریستی –

خدامراد فولادی – شعر پیشکش به معلم های گرانقدر ،معلم ها

خدامراد فولادی پیشکش به معلم های گرانقدر معلم ها برای از گرسنگی نمردن نبودHOME