خالد علی پناه به یاد۲۵مین سال روز از دست دادن رفقای گردان شوان

به یاد۲۵مین سال روز از دست دادن رفقای گردان شوان در گرماگرم جنگ ایران و عراق کومه له در نوار مرزی عراق و ایران رنجیره اردوگاه و مفر هایی دایر کرده بود که کمیته جنوب کومه له که متشکل از تیپ ۱۱ سنندج و گردان کاوه دیواندره و گردان کاک فواد مریوان در بخش جنوبی […]HOME