مصاحبه ایسکرا با حمید تقوائی-درباره “مسئله کرد” و راه حل آن   

درباره “مسئله کرد” و راه حل آن مصاحبه با حمید تقوائی

حمید تقوائی-حقوق های نجومی جلوه دیگری از فساد همه جانبه رژیم حاکم است.

حقوق های نجومی جلوه دیگری از فساد همه جانبه رژیم حاکم است. حمید تقوائی

انترناسیونال-ادعاها و کشاکشهای پسا انتخاباتی مصاحبه با حمید تقوایی:

ادعاها و کشاکشهای پسا انتخاباتی مصاحبه با حمید تقوایی:

گفت و گو- سرنگونی یا تغییرات تدریجی و استحاله،مصاحبه با حمید تقوایی

گفت و گو- سرنگونی یا تغییرات تدریجی و استحاله،مصاحبه با حمید تقوایی

حمید تقوائی: انتخاب مردم سرنگونی است!

حمید تقوائی: انتخاب مردم سرنگونی است!

مصاحبه با حمید تقوائی-در مورد زمینه ها و پیامدهای شکست انتخاباتی فاشیسم در فرانسه

مصاحبه با حمید تقوائی در مورد زمینه ها و پیامدهای شکست انتخاباتی فاشیسم در فرانسه

پیام- پیام حمید تقوایی در مورد فاجعه معدن یورت

پیام حمید تقوایی در مورد فاجعه معدن یورت

انترناسیونال-قرار “در مورد جنبش تشکلیابی کارگری” مصوب کنگره ١٠ حزب چه میگوید؟

قرار “در مورد جنبش  تشکلیابی کارگری” مصوب کنگره ١٠ حزب چه میگوید؟ سوال از حمید تقوائی

حمید تقوائی-جایگاه تشکل و تشکلیابی برای طبقه کارگر

جایگاه تشکل و تشکلیابی برای طبقه کارگر

حمید تقوائی – جایگاه تشکل و تشکلیابی در جنبش کارگری

حمید تقوائی – جایگاه تشکل و تشکلیابی در جنبش کارگریHOME