حمید تقوائی-جایگاه تشکل و تشکلیابی برای طبقه کارگر

جایگاه تشکل و تشکلیابی برای طبقه کارگر

حمید تقوائی – جایگاه تشکل و تشکلیابی در جنبش کارگری

حمید تقوائی – جایگاه تشکل و تشکلیابی در جنبش کارگری

حمید تقوایی-کارگران هپکو رودررو با باتوم بدستان

حمید تقوایی کارگران هپکو رودررو با باتوم بدستان

حمید تقوایی-بحران سرمایه داری و موقعیت سوسیالیسم در جهان امروز

حمید تقوایی بحران سرمایه داری و موقعیت سوسیالیسم در جهان امروز

حمید تقوایی -ایران در آخر لیست رفاه

حمید تقوایی ایران در آخر  لیست رفاه

حمید تقوایی -به جنبش علیه پرونده سازیهای امنیتی بپیوندیم!

  حمید تقوایی   به جنبش علیه پرونده سازیهای امنیتی بپیوندیم!

حمید تقوایی – جنگ موصل و دون کیشوتهای “ضد امپریالیست”!

حمید تقوایی جنگ موصل و دون کیشوتهای “ضد امپریالیست”!

حمید تقوایی – رشد فقر غذائی در حکومت اسلامی مفتخورها!

حمید تقوایی

حمید تقوایی -یادداشتهای هفته گامی بجلو در مبارزه علیه پرونده سازیهای امنیتی

یادداشتهای هفته حمید تقوایی گامی بجلو در مبارزه علیه پرونده سازیهای امنیتی

حمید تقوایی -چشم انداز پیروزی کمونیسم در ایران

حمید تقوایی چشم انداز پیروزی کمونیسم در ایرانHOME