انترناسیونال-گفتگو با حمید تقوایی جایگاه انقلاب اکتبر در تاریخ معاصر

جایگاه انقلاب اکتبر در تاریخ معاصر گفتگوى انترناسیونال با حمید تقوایى

 حمید تقوایی -جنبش های اعتراضی، سرنگونی و نقش حزب

                    حمید تقوایی جنبش های اعتراضی، سرنگونی و نقش حزب انترناسیونال می پرسد:

انترناسیونال-قرار “در مورد جنبش  تشکلیابی کارگری” مصوب کنگره ١٠ حزب چه میگوید؟ سوال از حمید تقوائی

قرار “در مورد جنبش  تشکلیابی کارگری” مصوب کنگره ١٠ حزب چه میگوید؟ سوال از حمید تقوائی

حمید تقوائی- کمونیسم کارگری پس از منصور حکمت

حمید تقوائی: کمونیسم کارگری پس از منصور حکمت

مصاحبه ایسکرا با حمید تقوائی-درباره “مسئله کرد” و راه حل آن   

درباره “مسئله کرد” و راه حل آن مصاحبه با حمید تقوائی

حمید تقوائی-حقوق های نجومی جلوه دیگری از فساد همه جانبه رژیم حاکم است.

حقوق های نجومی جلوه دیگری از فساد همه جانبه رژیم حاکم است. حمید تقوائی

انترناسیونال-ادعاها و کشاکشهای پسا انتخاباتی مصاحبه با حمید تقوایی:

ادعاها و کشاکشهای پسا انتخاباتی مصاحبه با حمید تقوایی:

گفت و گو- سرنگونی یا تغییرات تدریجی و استحاله،مصاحبه با حمید تقوایی

گفت و گو- سرنگونی یا تغییرات تدریجی و استحاله،مصاحبه با حمید تقوایی

حمید تقوائی: انتخاب مردم سرنگونی است!

حمید تقوائی: انتخاب مردم سرنگونی است!

مصاحبه با حمید تقوائی-در مورد زمینه ها و پیامدهای شکست انتخاباتی فاشیسم در فرانسه

مصاحبه با حمید تقوائی در مورد زمینه ها و پیامدهای شکست انتخاباتی فاشیسم در فرانسهHOME