حمید تقوایی-در تدارک اجتماعی انقلاب

حمید تقوایی در تدارک اجتماعی انقلاب سخنرانی حمید تقوائی در معرفی قطعنامه “جایگاه جنبشهای جاری در امر سرنگونی” در پلنوم ۴٧

حزب و جنبش کارگری-سخنرانی افتتاحیه حمید تقوائی در پلنوم ۴٧ حزب کمونیست کارگری ایران

حزب و جنبش کارگری سخنرانی افتتاحیه حمید تقوائی در پلنوم ۴٧ حزب کمونیست کارگری ایران

حمید تقوایی -سرمایه داری بحرانزده و کلپتوکراسی اسلامی در ایران

انترناسیونال ٧٣١ حمید تقوایی سرمایه داری بحرانزده و کلپتوکراسی اسلامی در ایران این مصاحبه بر مبنای گفتگو با تلویزیون کانال جدید تدوین شده است  

حمید تقوایی-سرمایه داری بحرانزده و کلپتوکراسی اسلامی در ایران

انترناسیونال ٧٣١ حمید تقوایی سرمایه داری بحرانزده و کلپتوکراسی اسلامی در ایران این مصاحبه بر مبنای گفتگو با تلویزیون کانال جدید تدوین شده است  

انترناسیونال-گفتگو با حمید تقوایی جایگاه انقلاب اکتبر در تاریخ معاصر

جایگاه انقلاب اکتبر در تاریخ معاصر گفتگوى انترناسیونال با حمید تقوایى

 حمید تقوایی -جنبش های اعتراضی، سرنگونی و نقش حزب

                    حمید تقوایی جنبش های اعتراضی، سرنگونی و نقش حزب انترناسیونال می پرسد:

انترناسیونال-قرار “در مورد جنبش  تشکلیابی کارگری” مصوب کنگره ١٠ حزب چه میگوید؟ سوال از حمید تقوائی

قرار “در مورد جنبش  تشکلیابی کارگری” مصوب کنگره ١٠ حزب چه میگوید؟ سوال از حمید تقوائی

حمید تقوائی- کمونیسم کارگری پس از منصور حکمت

حمید تقوائی: کمونیسم کارگری پس از منصور حکمت

مصاحبه ایسکرا با حمید تقوائی-درباره “مسئله کرد” و راه حل آن   

درباره “مسئله کرد” و راه حل آن مصاحبه با حمید تقوائی

حمید تقوائی-حقوق های نجومی جلوه دیگری از فساد همه جانبه رژیم حاکم است.

حقوق های نجومی جلوه دیگری از فساد همه جانبه رژیم حاکم است. حمید تقوائیHOME