گفت و گو- سرنگونی یا تغییرات تدریجی و استحاله،مصاحبه با حمید تقوایی

گفت و گو- سرنگونی یا تغییرات تدریجی و استحاله،مصاحبه با حمید تقوایی

حمید تقوائی: انتخاب مردم سرنگونی است!

حمید تقوائی: انتخاب مردم سرنگونی است!

مصاحبه با حمید تقوائی-در مورد زمینه ها و پیامدهای شکست انتخاباتی فاشیسم در فرانسه

مصاحبه با حمید تقوائی در مورد زمینه ها و پیامدهای شکست انتخاباتی فاشیسم در فرانسه

پیام- پیام حمید تقوایی در مورد فاجعه معدن یورت

پیام حمید تقوایی در مورد فاجعه معدن یورت

انترناسیونال-قرار “در مورد جنبش تشکلیابی کارگری” مصوب کنگره ١٠ حزب چه میگوید؟

قرار “در مورد جنبش  تشکلیابی کارگری” مصوب کنگره ١٠ حزب چه میگوید؟ سوال از حمید تقوائی

حمید تقوائی-جایگاه تشکل و تشکلیابی برای طبقه کارگر

جایگاه تشکل و تشکلیابی برای طبقه کارگر

حمید تقوائی – جایگاه تشکل و تشکلیابی در جنبش کارگری

حمید تقوائی – جایگاه تشکل و تشکلیابی در جنبش کارگری

حمید تقوایی-کارگران هپکو رودررو با باتوم بدستان

حمید تقوایی کارگران هپکو رودررو با باتوم بدستان

حمید تقوایی-بحران سرمایه داری و موقعیت سوسیالیسم در جهان امروز

حمید تقوایی بحران سرمایه داری و موقعیت سوسیالیسم در جهان امروز

حمید تقوایی -ایران در آخر لیست رفاه

حمید تقوایی ایران در آخر  لیست رفاهHOME