حسن معارفی پور-بازی با سرنوشت پیشمرگان ممنوع

بازی با سرنوشت پیشمرگان ممنوع

حسن معارفی پور-مساله ی رهایی ملی تاکتیک یا استراتژی!

مساله ی رهایی ملی تاکتیک یا استراتژی!

گزارشی از بیست و یکمین کنگره ی بین المللی مارکسیسم

گزارشی از بیست و یکمین کنگره ی بین المللی مارکسیسم

حسن معارفی پور-دیپورت پناهجویان یک اقدام فاشیستی!

دیپورت پناهجویان یک اقدام فاشیستی!

حسن معارفی پور – مجموعه مقالات

اردوغان در تلاش برای زنده کردن ابهت سلاطین امپراتوری عثمانی

حسن معارفی پور- سه مطلب

پیشمرگان حزب دمکرات قربانی سیاست های معامله گرانه ی این حزب

حسن معارفی پور -گزارشی از برگزاری کنگره ی جهانی مارکسیسم توسط انیستیتوی تئورهای انتقادی در برلین

گزارشی از برگزاری کنگره ی جهانی مارکسیسم توسط انیستیتوی تئورهای انتقادی در برلین

حسن معارفی پور – هنر یا ضد هنر

هنر یا ضد هنر حسن معارفی پور  

حسن معارفی پور -“کنگره ی یک کومه له” و تفاسیر متفاوت

“کنگره ی یک کومه له” و تفاسیر متفاوت ۱٫چند کلمه در مورد انتشار اسناد جلسه ی موسوم به “کنگره ی یک کومه له”!

حسن معارفی پور- چند مطلب

Revolution انقلاب März um 14:36· عشق یا عادت کردن به هم “اسب تازی در طویله گر ببندی پیش خر// رنگشان همگون نگردد، طبعشان همگون شود”HOME