حسن معارفی پور -پساساختار گرایی، پست مدرنیسم، هرمنوتیسم در گرداب ارتجاع

پساساختار گرایی، پست مدرنیسم، هرمنوتیسم در گرداب ارتجاع

حسن معارفی پور- چند مطلب

۲۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷ روح دوم و سوم“ سرمایه داری „روح اول“ سرمایه داری

حسن معارفی پور-خلاصه و معرفى کتاب … تقرب انقلابی , ستارگان سرخ و سیاه ما

تقرب انقلابی ستارگان سرخ و سیاه ما کوتاه در مورد دو نویسنده

حسن معارفی پور-کوبا در مسیر نئولیبرالیسم

کوبا در مسیر نئولیبرالیسم

حسن معارفی پور-پلی آموری یا پلی سکس!

حسن معارفی پور پلی آموری یا پلی سکس!

حسن معارفی پور-انقلاب اکتبر، “مامای” تاریخ!

انقلاب اکتبر، “مامای” تاریخ!

حسن معارفی پور-فلسفیدن با برشت و گرامشی

فلسفیدن با برشت و گرامشی

حسن معارفی پور-خطر عروج دوباره ی فاشیسم در آلمان

خطر عروج دوباره ی فاشیسم در آلمان

حسن معارفی پور-نکاتی در مورد رفراندوم در کردستان عراق

نکاتی در مورد رفراندوم در کردستان عراق

حسن معارفی پور-نگاهی کوتاه به حزب الترناتیو برای آلمان

نگاهی کوتاه به حزب الترناتیو برای آلمانHOME