حسن عباسی – فصل پنجم سرمایه داری و پخش و نشر سموم در طبیعت

فصل پنجم سرمایه داری و پخش و نشر سموم در طبیعت در تهیه این فصل، مسلماً قصد وقایع نگاری ندارم. مثل همه فصول دیگر نقد رادیکال نظام سرمایه داری در عرصه محیط زیست و کار انسان ها را دنبال می کنم.  HOME