حسن صالحی-برای سینا دهقان

برای سینا دهقان

حسن صالحی – بیکاری و “اتباع بیگانه”

بیکاری و “اتباع بیگانه“ حسن صالحی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اسلامی اخیرا گفته است: اتباع بیگانه یک میلیون و ٣٠٠ هزار فرصت شغلی را در کشور تصاحب کرده اند که این امر توسط تمام نمایندگان مردم در مجلس جهت پیگیری و بررسی به وزیر کشور اطلاع داده شده است.

حسن صالحی -برنامه هفته ۲۶ ژانویه متن نامه اعتراضی به زبان سوئدی در ارتباظ با سفر امور خارجه سوئد به ایران

برنامه هفته ۲۶ ژانویه متن نامه اعتراضی به زبان سوئدی در ارتباظ با سفر امور خارجه سوئد به ایران دوستان گرامی، روز ۳ فوریه ۲۰۱۴ قرار است کارل بیلت، وزیر امور خارجه سوئد به ایران سفر کند. این در حالیست که دلربایی جمهوری اسلامی در خارج با تشدید سرکوب خونین مردم در ایرانHOME