حسن رحمان پناه-به جهنم خوش آمدید!

به جهنم خوش آمدید! حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه-در گرامیداشت روز پیشمرگ کومەلە و جوابی به اتهامات  “چپ حاشیه ای”

در گرامیداشت روز پیشمرگ کومەلە و جوابی به اتهامات  “چپ حاشیه ای” حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه- مرگ روزانه کارگران ، فاجعەای به وسعت ایران!

مرگ روزانه کارگران ، فاجعەای به وسعت ایران! حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه-در استقبال از اول ماە مه ، روز اتحاد جهانی طبقە کارگر

در استقبال از اول ماە مه ، روز اتحاد جهانی طبقە کارگر حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه-رفراندوم ترکیە، پیروزی فاشیسم اسلامی!

رفراندوم ترکیە، پیروزی فاشیسم اسلامی! حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه-ایران با ۵۵ درصد اعدام‌ها، صدر نشین در جهان !

ایران با ۵۵ درصد اعدام‌ها، صدر نشین در جهان ! حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه – جنگ تروریست ها علیە بشریت!

جنگ تروریست ها علیە بشریت!

حسن رحمان پناه-در گرامیداشت ٢۶ بهمن روز “کومه له”

در گرامیداشت ٢۶ بهمن روز “کومه له” حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه-“انقلاب مرد ، زندە باد انقلاب ” *

“انقلاب مرد ، زندە باد انقلاب ”  * حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه -ثروت هشت میلیاردر از ثروت نصف جمعیت جهان‌ بیشتر است؟!

  ثروت  هشت میلیاردر از ثروت نصف جمعیت جهان‌ بیشتر است؟! حسن رحمان پناهHOME