حسن رحمان پناه-دستگیری محمود صالحی، چهرە شناختە شدە جنبش کارگری

دستگیری محمود صالحی، چهرە شناختە شدە جنبش کارگری حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه -درگذشت محمد جراحی، فعال کارگری و زندانی سیاسی

درگذشت محمد جراحی، فعال کارگری و زندانی سیاسی

حسن رحمان پناه-تظاهرات گسترده توده ایی در شهرهای کردستان ایران در حمایت از خواست مردم کردستان عراق

تظاهرات گسترده توده ایی در شهرهای کردستان ایران در حمایت از خواست مردم کردستان عراق حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه -اتحاد مثلث ارتجاع !؟

اتحاد مثلث ارتجاع !؟ حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه-به جهنم خوش آمدید!

به جهنم خوش آمدید! حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه-در گرامیداشت روز پیشمرگ کومەلە و جوابی به اتهامات  “چپ حاشیه ای”

در گرامیداشت روز پیشمرگ کومەلە و جوابی به اتهامات  “چپ حاشیه ای” حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه- مرگ روزانه کارگران ، فاجعەای به وسعت ایران!

مرگ روزانه کارگران ، فاجعەای به وسعت ایران! حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه-در استقبال از اول ماە مه ، روز اتحاد جهانی طبقە کارگر

در استقبال از اول ماە مه ، روز اتحاد جهانی طبقە کارگر حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه-رفراندوم ترکیە، پیروزی فاشیسم اسلامی!

رفراندوم ترکیە، پیروزی فاشیسم اسلامی! حسن رحمان پناه

حسن رحمان پناه-ایران با ۵۵ درصد اعدام‌ها، صدر نشین در جهان !

ایران با ۵۵ درصد اعدام‌ها، صدر نشین در جهان ! حسن رحمان پناهHOME