بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران-تمام زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند

بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران تمام زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند

بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ-فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی

بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی

اطلاعیه خبری کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-با شرکت صدها نفر از زنان و مردان انقلابی در شهر سنندج دهمین سال یاد ابراهیم لطف الهی برگزار شد!

اطلاعیه خبری کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران  

بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران درمورد- خیزش انقلاب و چشم انداز اوضاع سیاسی

بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران درمورد خیزش انقلاب و چشم انداز اوضاع سیاسی

حزب کمونیست کارگری ایران- چند اطلاعیه در رابطه با گسترش اعتصابات در این دوره

اعتصابات کارگری با سرعت در حال گسترش است

حزب کمونیست کارگری ایران-اعتصابات و تجمعات کارگری ادامه دارد تجمع گروهی از کارگران تعمیرات خطوط راه آهن شمال شرق

اعتصابات و تجمعات کارگری ادامه دارد تجمع گروهی از کارگران تعمیرات خطوط راه آهن شمال شرق

حزب کمونیست کارگری ایران-بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم!زنده باد تجمع کنندگان مقابل اوین

بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم! زنده باد تجمع کنندگان مقابل اوین

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران -حکومت اسلامی قاتل سارو قهرمانی است!

اطلاعیه  کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران حکومت اسلامی قاتل سارو قهرمانی است!

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران-شاهرودی و بقیه جنایتکاران را محاکمه خواهیم کرد

شاهرودی و بقیه جنایتکاران را محاکمه خواهیم کرد

حزب کمونیست کارگری ایران-اعتصابات کارگری علیرغم تشدید فضای امنیتی گسترش می یابد

اعتصابات کارگری علیرغم تشدید فضای امنیتی گسترش می یابدHOME