حزب کمونیست کارگری ایران-تجمع سراسری بازنشستگان فولاد و خانواده هایشان روز ۲۹ آبان در تهران

تجمع سراسری بازنشستگان فولاد و خانواده هایشان روز ۲۹ آبان در تهران

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران-کمکهای مردمی برای نجات زلزله زدگان حیاتی است!

کمکهای مردمی برای نجات زلزله زدگان حیاتی است!

حزب کمونیست کارگری ایران-خشم و نفرت مردم از حکومت و موج کمک رسانی مردمی به زلزله زدگان

خشم و نفرت مردم از حکومت و موج کمک رسانی مردمی به زلزله زدگان

حزب کمونیست کارگری ایران-بازنشستگان کوتاه نمی آیند

بازنشستگان کوتاه نمی آیند

منتشر شد-ویژه نامه سهند نشریه حزب کمونیست کارگری در بزرگداشت محمد جراحی .

ویژه نامه سهند نشریه حزب کمونیست کارگری در بزرگداشت محمد جراحی .

حزب کمونیست کارگری ایران-قربانیان زلزله غرب کشور قربانیان نظام مفتخور اسلامی هستند

قربانیان زلزله غرب کشور قربانیان نظام مفتخور اسلامی هستند

حزب کمونیست کارگری ایران-کارگران بازنشسته کیان تایر با نقشه از قبل دست به تجمع زدند

کارگران بازنشسته کیان تایر با نقشه از قبل دست به تجمع زدند

حزب کمونیست کارگری ایران-کارگران تراورس در مقابل مجلس تجمع کردند

کارگران تراورس در مقابل مجلس تجمع کردند

حزب کمونیست کارگری-شرق کانادا-گزارش اکسیون اعتراضی به بازداشت مجدد محمود صالحی و در دفاع از کارگران و معلمان زندانی

گزارش اکسیون اعتراضی به بازداشت مجدد محمود صالحی و در دفاع از کارگران و معلمان زندانی

حزب کمونیست کارگری ایران-جمهوری اسلامی مسئول قتل کارگران پالایشگاه و دکل نفتی است

جمهوری اسلامی مسئول قتل کارگران پالایشگاه و دکل نفتی استHOME