حزب کمونیست کارگری ایران-ترور در منچستر بار دیگر تروریسم اسلامی جنایتی هولناک آفرید

ترور در منچستر بار دیگر تروریسم اسلامی جنایتی هولناک آفرید

پیام حزب کمونیست کارگری در شب همبستگی با کارگران معدن یورت در استکهلم

پیام حزب کمونیست کارگری در شب همبستگی با کارگران معدن یورت در استکهلم ١٩ مه ٢٠١٧  

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران-در مورد انتخاب مجدد روحانی

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران در مورد انتخاب مجدد روحانی

منتشر شد-انترناسیونال ۷۱۱

انترناسیونال ۷۱۱

حزب کمونیست کارگری ایران-کاندیداهای حکومت باید به جرم جنایت محاکمه شوند

کاندیداهای حکومت باید به جرم جنایت محاکمه شوند

حزب کمونیست کارگری ایران-فاجعه معدن یورت نباید بی جواب بماندفراخوان به کارگران و مردم ایران

فاجعه معدن یورت نباید بی جواب بماند فراخوان به کارگران و مردم ایران

حزب کمونیست کارگری ایران-اول مه در مقابل مجلس شورای اسلامی روز کارگر روز ماست، خیابان از آن ماست

اول مه در مقابل مجلس شورای اسلامی روز کارگر روز ماست، خیابان از آن ماست

حزب کمونیست کارگری ایران-اعتصاب کارگران ذوب آهن در روز جهانی کارگر

اعتصاب کارگران ذوب آهن در روز جهانی کارگر 

حزب کمونیست کارگری ایران – کارگران به استقبال اول مه میروند جند گزارش از برگزاری اول مه در ایان

کارگران به استقبال اول مه میروند مراسم کارگران در پارک چیتگر کرج

حزب کمونیست کارگری ایران-بمباران شنگال و کردستان سوریه توسط دولت ترکیه را محکوم میکنیم

بمباران شنگال و کردستان سوریه توسط دولت ترکیه را محکوم میکنیمHOME