حزب سوسیالیست انقلابی ایران-بازداشت دوباره محمود صالحی را قویا محکوم میکنیم

بازداشت دوباره محمود صالحی را قویا محکوم میکنیم

حزب سوسیالیست انقلابی ایران-تصمیم “شورای امنیت”و تهدید دولتهای جنایتکاررا محکوم میکنیم!

تصمیم “شورای امنیت”و تهدید دولتهای جنایتکاررا محکوم میکنیم!

حزب سوسیالیست انقلابی ایران- دو اطلاعیه

اطلاعیه پایانی کنفرانس موسس حزب سوسیالیست انقلابی ایران                                                 به اطلاع عموم می رسانیم که کنفرانس موسس حزب سوسیالیست انقلابی ایران در روز ٢٨ مرداد سال ١٣٩۶(١٩ اگوست ٢٠١٧) برگزار گردید. کنفرانس موسس حزب همزمان در چند کشورکه از طریق انترنیت به هم وصل بودند برگزارشد. بعداز پایان موفقیت آمیز کنفرانس، اولین نشست رسمی “شورای […]HOME