حزب حکمتیست-قرارها و پیام به کنگره هشتم حزب

قرار در باره تاکتیک اعتصاب غذا

حزب حکمتیست-زلزله و ضرورت طرح یک توقع در جامعه! مردم، قبول نکنید! به دولت اسلامی فشار بیاورید!

اعلامیه حزب حکمتیست زلزله و ضرورت طرح یک توقع در جامعه! مردم، قبول نکنید! به دولت اسلامی فشار بیاورید!

حزب حکمتیست – پیامهای رسیده به کنگره هشتیم

پیام حسین مرادبیگی (حمه سور) دبیر کمیته مرکزی به کنگره هشتم حزب  کمونیست کارگری ایران – حکمتیست با درودهای فراوان

حزب حکمتیست – پلنوم ٣۶ کمیته مرکزی حزب حکمتیست برگزارشد

پلنوم ٣۶ کمیته مرکزی حزب حکمتیست برگزارشد

حزب حکمتیست – بیانیه ها و قطعنامه های مصوب کنگره هشتم حزب حکمتیست

بیانیه حزب حکمتیست در تقابل با فاشیسم و نژادپرستى (مصوب کنگره هشتم حزب حکمتیست)

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-به کنگره حزب حکمتیست

رفقای گرامی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست،  با درودهای گرم،

حزب حکمتیست -پلنوم ٣۶ کمیته مرکزی حزب حکمتیست برگزارشد

پلنوم ٣۶ کمیته مرکزی حزب حکمتیست برگزارشد  

اعلامیه حزب حکمتیست-وقوع زلزله از مردم شهرهای ایران و عراق تلفات سنگین گرفت

اعلامیه حزب حکمتیست وقوع زلزله از مردم شهرهای ایران و عراق تلفات سنگین گرفت

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست- کنگره اکتبر،کنگره هشتم حزب کمونیست کا رگری – حکمتیست با موفقیت برگزارشد

  کنگره اکتبر، کنگره هشتم حزب کمونیست کا رگری – حکمتیست با موفقیت برگزارشد

اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست- محمود صالحی فوری و بدون فید و شرط آزاد باید گردد!

اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست- محمود صالحی فوری و بدون فید و شرط آزاد باید گردد!HOME