اعلامیه حزب حکمتیست- اعتراض کارگران آذر آب و هپکو آینده را ترسیم میکند! مرگ بر حاکمیت سرمایه

 اعلامیه حزب حکمتیست، اعتراض کارگران آذر آب و هپکو آینده را ترسیم میکند! مرگ بر حاکمیت سرمایه

اعلامیه حزب حکمتیست-تهدیدات نظامی علیه برگزاری رفراندوم و مردم کردستان عراق  قویا محکوم است.

اعلامیه حزب حکمتیست تهدیدات نظامی علیه برگزاری رفراندوم و مردم کردستان عراق  قویا محکوم است.

اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست درباره-اعتراض روز گذشته در شهر سنندج

اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست درباره: اعتراض روز گذشته در شهر سنندج علیه سرکوبگریهاى جمهورى اسلامى در کردستان بپاخیزیم!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست- دو اطلاعیه در رابطه با اعتراضات بانه و پاکسازی قومی میانمار

 فقط مردم متحد میتوانند اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست درمورد : اعتصاب امروز مردم بانه

اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست-کشتن مردم تحت هر بهانه ای قویا محکوم است

اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست کشتن مردم تحت هر بهانه ای قویا محکوم است (در مورد واقعه منطقه چومان در کردستان عراق)

حزب حکمتیست -کنگره هشتم حزب حکمتیست (کنگره اکتبر) به طور علنی برگزار میشود

 کنگره هشتم حزب حکمتیست (کنگره اکتبر) به طور علنی برگزار میشود

مصاحبه با رفقا صالح سرداری ، عبه دارابی و ملکه عزتی -رفراندوم و استقلال کردستان عراق

رفراندوم و استقلال کردستان عراق مصاحبه با رفقا صالح سرداری ، عبه دارابی و ملکه عزتی از اعضای کمیته کردستان

اعلامیه حزب حکمتیست- یاد رفیق رحمان نجات گرامی باد!

اعلامیه حزب حکمتیست یاد رفیق رحمان نجات گرامی باد!

اعلامیه حزب حکمتیست-یاد رفیق امیر حسن پور گرامی باد!

اعلامیه حزب حکمتیست یاد رفیق امیر حسن پور گرامی باد!

اعلامیه حزب حکمتیست-در محکومیت ترور در تهران

اعلامیه حزب حکمتیست، در محکومیت ترور در تهرانHOME