حزب کمونیست کارگری ایران-صحنه پرشور اعتراض هزاران کارگر در مقابل مجلس مفتخوران

صحنه پرشور اعتراض هزاران کارگر در مقابل مجلس مفتخوران

گفتگو – انتخاب ترامپ و پیامدهای آنبا هیئت اجرائی دفتر سیاسی حزببخش دوم

انتخاب ترامپ و پیامدهای آن با هیئت اجرائی دفتر سیاسی حزب بخش دوم

اعلامیه- حزب حکمتیست بمناسبت روز جهانی زن

اعلامیه حزب حکمتیست بمناسبت روز جهانی زن در ۸ مارس، علیه نظم ضد زن بپاخیزید! آزادی زن یک رکن آزادی هر جامعه است!     

حزب کمونیست کارگری ایران-اعتصاب در همه استانها ادامه دارد

اعتصاب در همه استانها ادامه دارد

نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست برگزار شد

نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست برگزار شد

– گزارشی از فعالیت های حزب – حکمتیست در رابطه با سفر نخست وزیر سوئد به ایران!

در رابطه با سفر نخست وزیر سوئد به ایران! گزارشی از فعالیت های حزب کمونیست کارگری- حکمتیست واحد سوئد

حزب حکمتیست-حکومت اسلامی در ایران، عامل اصلی کشته شدن ۴ کولبر در سردشت است

مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست حکومت اسلامی در ایران، عامل اصلی کشته شدن ۴ کولبر در سردشت است

کمونیست هفتگی-انتخاب ترامپ و پیامدهای آن با هیئت اجرائی دفتر سیاسی حزببخش اول

انتخاب ترامپ و پیامدهای آن با هیئت اجرائی دفتر سیاسی حزب بخش اول

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست-فروپاشی ساختمان پلاسکو در تهران

فروپاشی ساختمان پلاسکو در تهران

گزارش جلسه سالانه تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، واحد گوتنبرگ سوئد

گزارش جلسه سالانه تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، واحد گوتنبرگ سوئدHOME