اعلامیه حزب حکمتیست- رفراندم، سنگری پوشالی در مقابل سرنگونی طلبی

  اعلامیه حزب حکمتیست رفراندم، سنگری پوشالی در مقابل سرنگونی طلبی

اعلامیه حزب حکمتیست-۸ مارس: علیه حجاب اسلامی، علیه جمهوری اسلامی

اعلامیه حزب حکمتیست ۸ مارس: علیه حجاب اسلامی، علیه جمهوری اسلامی  

حزب حکمتیست – جمهوری اسلامی با گارد ویژه به کارگران هفت تپه حمله کرد!

جمهوری اسلامی با گارد ویژه به کارگران هفت تپه حمله کرد!

اعلامیه حزب حکمتیست-تهدیدات نظامی و لشکرکشی دولت فاشیست ترکیه به کانتون عفرین محکوم است

اعلامیه حزب حکمتیست تهدیدات نظامی و لشکرکشی دولت فاشیست ترکیه به کانتون عفرین محکوم است

بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ-فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی

بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی

اعلامیه حزب حکمتیست،-این جنایات و سر به نیست کردن جوانان بی جواب نمیماند!*سیاست ترور و ارعاب رژیم اسلامی را درهم شکنیم!

اعلامیه حزب حکمتیست، این جنایات و سر به نیست کردن جوانان بی جواب نمیماند! *سیاست ترور و ارعاب رژیم اسلامی را درهم شکنیم!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست-در هفتمین سالگرد خیزش انقلابی جنبش اعتراضی در تونس بمیدان می آید!

در هفتمین سالگرد خیزش انقلابی جنبش اعتراضی در تونس بمیدان می آید!

تشکیلات خارج حزب کمونیست کارگری- حکمتیست-دولت آلمان شاهرودی جلاد را فراری داد!

دولت آلمان شاهرودی جلاد را فراری داد!

حزب حکمتیست -جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی و چشم انداز پیروزی آن سخنرانی رحمان حسین زاده در کلن المان 

حزب حکمتیست -جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی و چشم انداز پیروزی آن سخنرانی رحمان حسین زاده در کلن المان

حزب حکمتیست-گزارش فعالیت های تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست در همبستگی با اعتراضات مردم ایران

گزارش فعالیت های تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست در همبستگی با اعتراضات مردم ایرانHOME