حامد محمدی آریستوکراسی سازماندهی

آریستوکراسی سازماندهی حامد محمدی قبل از هر بحثی‌ در مورد مبارزات طبقه ی کارگر در ایران و نقش سازماندهی و بعلاوه چگونگی‌ سازماندهی باید تکلیف را با مفهوم طبقه ی کارگر مشخص کرد، تا دیدگاه‌های مانع در سازماندهی را بتوان به کنار زد. این وجهه از بحث که من سعی‌ می‌کنم ان را قطبی تر […]

حامد محمدی بن‌بست استراتژی در دو اردو

بن‌بست استراتژی در دو اردو بقای جمهوری اسلامی در سطح تهدید های بین المللی به دو تئوری برخورد می‌کند. با غرب یا علیه غرب؟ این چکیده ۳۰ سال کشمکش ‌ جناح‌های رژیم بود. مذاکره ی آمریکا با رژیم در دورانی مطرح میشود که عدم توجه به موقعیت‌ها ، تناسب قوا، مساله ی فلسطین، اسرائیل، سوریه […]HOME