جمعی از فعالین کارگری – تبریک به جناب آقای محسن حکیمی در کسب موقعیت های جدید

تبریک به جناب آقای محسن حکیمی در کسب موقعیت های جدید جمعی از فعالین کارگری با نظریات آقای حکیمی طی سال ها آشنا هستیم ایشان اخیرا یک مصاحبه ای با روزنامه حکومتی شرق به طرح مجدد این نظریات پرداخته است . مقولات مختلفی که در این مصاحبه مطرح کرده است را بررسی می کنیم .

جمعی از فعالین کارگری (جافک)در آینۀ اسانلو طبقۀ کارگر یا انقلابی است یا هیچ است! (کارل مارکس)

در آینۀ اسانلو طبقۀ کارگر یا انقلابی است یا هیچ است! (کارل مارکس) تحولات درونی سندیکای کارگران شرکت واحد و خروج منصور اسانلو از ایران باعث تشنج و تنش در صفوف جنبش چپ ایران شده است و این تازه اول ماجراست. شخصیت ها در تاریخ نقش مهم و گاه منحصر به فردی بازی می کنند. […]HOME