جمال کمانگر-اعتراضات کارگری در فرانسه و افول ستاره اقبال ماکرون!

اعتراضات کارگری در فرانسه و افول ستاره اقبال ماکرون! جمال کمانگر

جمال کمانگر-پایان کابوس داعش در موصل و ادامه جنگ قدرت در خاورمیانه!

پایان کابوس داعش در موصل و ادامه جنگ قدرت در خاورمیانه! جمال کمانگر

جمال کمانگر-از لندن تا هامبورگ مارش علیه تبعیض و نابرابری!

از لندن تا هامبورگ مارش علیه تبعیض و نابرابری! جمال کمانگر

رضا کمانگر-یاد فرزاد کمانگر و اعدامهای ۱۹ اردیبهشت گرامی باد!

یاد فرزاد کمانگر و اعدامهای ۱۹ اردیبهشت گرامی باد! رضا کمانگر

جمال کمانگر-ترکیه، آرامش قبل از طوفان!

ترکیه، آرامش قبل از طوفان! جمال کمانگر

جمال کمانگر-انتخاب ترامپ و نظم نوین جهانی ناسیونالیستها!

انتخاب ترامپ و نظم نوین جهانی ناسیونالیستها! جمال کمانگر

جمال کمانگر-دریوزگی اپوزیسیون راست و سیاستهای غیره انسانی ترامپ!

دریوزگی اپوزیسیون راست و سیاستهای غیره انسانی ترامپ! جمال کمانگر

جمال کمانگر-آیا با انتخاب ترامپ نظم نوین ناسیونالیستی در حال تکمیل شدن است؟

آیا با انتخاب ترامپ نظم نوین ناسیونالیستی در حال تکمیل شدن است؟ جمال کمانگر

جمال کمانگر-مضحکه انتخابات ریاست جمهوری و رویاهای بر باد رفته بخشی از اپوزیسیون چپ!

مضحکه انتخابات ریاست جمهوری و رویاهای بر باد رفته بخشی از اپوزیسیون چپ!   جمال کمانگر

جمال کمانگر – حاشیه نشینی؛ انتخاب یا جبر نظام سرمایه داری؟

حاشیه نشینی؛ انتخاب یا جبر نظام سرمایه داری؟ جمال کمانگرHOME