متن سخنرانی رفیق جانباخته جمال چراغ ویسی

متن سخنرانی رفیق  جانباخته جمال چراغ ویسی در مراسم باشکوه اول مه سال ۱۳۶۸ در سالن تختی شهر سنندجHOME