جعفر عظیم زاده- سخنان جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در همبستگی با اسماعیل عبدی.

جعفر عظیم زاده- سخنان جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در همبستگی با اسماعیل عبدی.

جعفر عظیم زاده- سخنی با اساتید و دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

جعفر عظیم زاده- سخنی با اساتید و دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

جعفر عظیم زاده-تحمیل اعتصاب غذا به زندانیان، به صلیب کشیدن انسانها در قرن بیست و یک است

تحمیل اعتصاب غذا به زندانیان، به صلیب کشیدن انسانها در قرن بیست و یک است جعفر عظیم زاده

جعفر عظیم زاده -در حمایت از خواست آرش صادقی و دیگر زندانیان در حال اعتصاب غذا

در حمایت از خواست آرش صادقی و دیگر زندانیان در حال اعتصاب غذا جعفر عظیم زاده

پرسش -سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار – قسمت سوم

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار – قسمت سوم ٢-  دستمزد

پرسش -سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار – قسمت دوم

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار – قسمت دوم

متن کتبی پیام جعفر عظیم زاده پس از پایان اعتصاب غذا به کارگران و معلمان و همه انسانهای شریف و آزادیخواه

متن کتبی پیام جعفر عظیم زاده پس از پایان اعتصاب غذا به کارگران و معلمان و همه انسانهای شریف و آزادیخواه  

بیانیه -بیانیه جعفر عظیم زاده پیرامون آزادی اسماعیل عبدی

بیانیه جعفر عظیم زاده پیرامون آزادی اسماعیل عبدی

گفتگوى سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده – برای جلوگیری از تصویب حداقل مزدی ناچیز و خفت بار باید همه ما کارگران دست به اعتراض بزنیم  

جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: برای جلوگیری از تصویب حداقل مزدی ناچیز و خفت بار باید همه ما کارگران بویژه در محیطهای کار به شکل مقتضی دست به اعتراض بزنیم

مصاحبه سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده پیرامون تجمع کارگری سوم آذر ماه در محل وزارت کار و ضرورت سراسری شدن اعتراضات کارگری

  مصاحبه سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده پیرامون تجمع کارگری سوم آذر ماه در محل وزارت کار و ضرورت سراسری شدن اعتراضات کارگریHOME