جعفر عظیم زاده -نقش سرمایه در تشکل یابی کارگران

جعفر عظیم زاده :نقش سرمایه در تشکل یابی کارگران

مصاحبه – مصاحبه گاهنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه با جعفر عظیم زاده

مصاحبه گاهنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه با جعفر عظیم زاده

جعفر عظیم زاده- سخنان جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در همبستگی با اسماعیل عبدی.

جعفر عظیم زاده- سخنان جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در همبستگی با اسماعیل عبدی.

جعفر عظیم زاده- سخنی با اساتید و دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

جعفر عظیم زاده- سخنی با اساتید و دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

جعفر عظیم زاده-تحمیل اعتصاب غذا به زندانیان، به صلیب کشیدن انسانها در قرن بیست و یک است

تحمیل اعتصاب غذا به زندانیان، به صلیب کشیدن انسانها در قرن بیست و یک است جعفر عظیم زاده

جعفر عظیم زاده -در حمایت از خواست آرش صادقی و دیگر زندانیان در حال اعتصاب غذا

در حمایت از خواست آرش صادقی و دیگر زندانیان در حال اعتصاب غذا جعفر عظیم زاده

پرسش -سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار – قسمت سوم

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار – قسمت سوم ٢-  دستمزد

پرسش -سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار – قسمت دوم

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار – قسمت دوم

متن کتبی پیام جعفر عظیم زاده پس از پایان اعتصاب غذا به کارگران و معلمان و همه انسانهای شریف و آزادیخواه

متن کتبی پیام جعفر عظیم زاده پس از پایان اعتصاب غذا به کارگران و معلمان و همه انسانهای شریف و آزادیخواه  

بیانیه -بیانیه جعفر عظیم زاده پیرامون آزادی اسماعیل عبدی

بیانیه جعفر عظیم زاده پیرامون آزادی اسماعیل عبدیHOME