پروانه قاسمی- جابر کلیبی- چرا شعار رفراندم فریب مردم است؟

پروانه قاسمی- جابر کلیبی- چرا شعار رفراندم فریب مردم است؟

پیام – پیام جابر کلیبی فعال سیاسی به مردم بپاخاسته ایران

پیام – پیام جابر کلیبی فعال سیاسی به مردم بپاخاسته ایران

گفتمانهای سیاسی اجتماعی – جابر کلیبی

گفتمانهای سیاسی اجتماعی – جابر کلیبی

پروانه قاسمی و جابر کلیبی – پیام تبریک سال نو

پیام تبریک سال نو پروانه قاسمی و جابر کلیبی –

جابر کلیبی- پروانه قاسمی – تظاهرات نیروهای ضد سرمایه داری در مونترال به مناسبت اول ماه مه

تظاهرات نیروهای ضد سرمایه داری در مونترال به مناسبت اول ماه مه پیش از آغاز توسط پلیس غیر قانونی اعلام شد و بیش از ۱۴۰ نفر دستگیر گردیدند

کمیته دفاع از جابر کلیبی -ولت کانادا مصمم به اخراج جابر کلیبی از این کشور است!

دولت کانادا مصمم به اخراج جابر کلیبی از این کشور است! کمیسیون رسیدگی به تصمیم وزیر امنیت عمومی کانادا جهت اخراج جابر از کانادا ساعت ۹ صبح روز ۲۵ مارس کار خود را آغاز کرد. ابتدا قرار بود این کمیسیون دو روز و در

پروانه قاسمی جابر کلیبی – گزارش در باره کمیسیون رسیدگی به تصمیم دولت کانادا برای اخراج جابر کلیبی

گزارش در باره کمیسیون رسیدگی به تصمیم دولت کانادا برای اخراج جابر کلیبی کمیسیون مربوطه که قرار بود ساعت ۱ و ۱۵ دقیقه کار خود را آغاز کند، به علت تاخیر کمیسر مسئول حدود یک ساعت بعد تشکیل شد و بلافاصله به دلیل عدم آمادگی مدارک از طرف اداره امنیت عمومی و نیز تقاضای وکیل […]

کمیته دفاع از جابر کلیبی در اروپا- اعتراض علیه حکم اخراج جابر کلیبی از کانادا و سیاست جنایی کردن مبارزات فعالین انقلابی !

اعتراض علیه حکم اخراج جابر کلیبی از کانادا و سیاست جنایی کردن مبارزات فعالین انقلابی ! دولت سرمایه داری کانادا در ادامه سیاست جنایی کردن مبارزات فعالین انقلابی که در سراسر جهان در دستور کار قدرتهای امپریالیستی در دفاع از منافع سرمایه و در این چارچوب رژیم سرمایه داری ـ اسلامی حاکم بر ایران قرار […]

پروانه قاسمی جابر کلیبی – توضیحی در مورد اطلاعیه ما در محکوم کردن جنایت علیه مجاهدین در عراق

توضیحی در مورد اطلاعیه ما در محکوم کردن جنایت علیه مجاهدین در عراق بسیاری از رفقا به درستی تذکر داده اند که اطلاعیه ما در محکوم کردن کشتار مجاهدین خلق در عراق، “دفاع” از مجاهدین نیست، مساله ای که در سایت های مجاهدین خلق مورد توجه قرار نگرفته است.

پروانه قاسمی جابر کلیبی- کشتار دد منشانه مجاهدین خلق در عراق، جنایت علیه بشریت است!

کشتار دد منشانه مجاهدین خلق در عراق، جنایت علیه بشریت است! اعضای باقی مانده سازمان مجاهدین خلق ابران در عراق، همواره مورد یورش وحشیانه رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی و دولت سر سپرده مالکی قرار داشته اند.HOME