پیام -ثنا پیرخضرانیان به مردم کردستان در رابط با شرکتشان در اعتراضات اخیر در ایران

پیام -ثنا پیرخضرانیان به مردم کردستان در رابط با شرکتشان در اعتراضات اخیر در ایرانHOME