مصاحبه نشریه کارگر کمونیست با تیمور امجدی. – در رابطه با اول مه

مصاحبه نشریه کارگر کمونیست با تیمور امجدی. سوال اول لطفا خودتان را معرفی کنید؟HOME