تلویزیون کانال جدید – در مورد منع ورود شهروندان ۷ کشور به آمریکا،مصاحبه با علی جوادی

تلویزیون کانال جدید – در مورد منع ورود شهروندان ۷ کشور به آمریکا،مصاحبه با علی جوادی

برای یک دنیای بهتر – عروج ترامپیسم و ذوق زدگی مشمئز کننده سلطنت طلبان برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی.

برای یک دنیای بهتر – عروج ترامپیسم و ذوق زدگی مشمئز کننده سلطنت طلبان برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی.

تلویزیون کانال جدید – میز گرد: دنیا بعد از ترامپ، گفتگوی کیوان جاوید با کاظم نیکخواه با حمید تقوایی

تلویزیون کانال جدید – میز گرد: دنیا بعد از ترامپ، گفتگوی کیوان جاوید با کاظم نیکخواه با حمید تقوایی

تلویزیون کانال جدید – نسان نودینیان و نسرین رمضانعلی: در مورد اعتراض کارگران کشت و صنعت مهاباد و مجمع عمومی کارگران ساختمانی سقز

تلویزیون کانال جدید – نسان نودینیان و نسرین رمضانعلی: در مورد اعتراض کارگران کشت و صنعت مهاباد و مجمع عمومی کارگران ساختمانی سقز

برای یک دنیای بهتر – رفسنجانی، یک “ستون حکومت اسلامی” مرد! برنامه ای ازعلی جوادی و محمود احمدی.

برای یک دنیای بهتر – رفسنجانی، یک “ستون حکومت اسلامی” مرد! برنامه ای ازعلی جوادی و محمود احمدی.

تلویزیون کانال جدید – : در مورد وضعیت آرش صادقی در هفتادودومین روز اعتصاب غذا، مصاحبه با سرور کاردار

تلویزیون کانال جدید – : در مورد وضعیت آرش صادقی در هفتادودومین روز اعتصاب غذا، مصاحبه با سرور کاردار

کانال جدید- جان بهنام ابراهیم زاده در خطر است- پیام از ایران و گفتار شهلا دانشفر

کانال جدید- جان بهنام ابراهیم زاده در خطر است- پیام از ایران و گفتار شهلا دانشفر

برای یک دنیای بهتر- نقد ما به کاربردها و مبانی بیانیه حقوق بشر برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی

برای یک دنیای بهتر- نقد ما به کاربردها و مبانی بیانیه حقوق بشر برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی

تلویزیون کانال جدید – بن بست سوریه چگونه شکسته می شود؟ گفتگو با حمید تقوائی

تلویزیون کانال جدید – بن بست سوریه چگونه شکسته می شود؟ گفتگو با حمید تقوائی

تلویزیون کانال جدید -برنامه باهم: دفاع از حق شهروندى مهاجرین افغان در ایران

تلویزیون کانال جدید -برنامه باهم: دفاع از حق شهروندى مهاجرین افغان در ایرانHOME