پاسخ:برنامه ای با حمید تقوائی – بررسی پیام رضا پهلوی بمناسبت قیام بهمن

پاسخ:برنامه ای با حمید تقوائی – بررسی پیام رضا پهلوی بمناسبت قیام بهمن

تلویزیون کانال جدید – کارگر هفت تپه در تماس با رو در رو

تلویزیون کانال جدید – کارگر هفت تپه در تماس با رو در رو

اطلاعیه تلویزیون کانال جدید -کانال جدید از امروز روی دو ماهواره یاه ست و هاتبرد پخش میشود

کانال جدید از امروز روی دو ماهواره یاه ست و هاتبرد پخش میشود

گفت و گو- با فرار شاهرودی کمپین پایان نمی یابد- مینا احدی

گفت و گو- با فرار شاهرودی کمپین پایان نمی یابد- مینا احدی

تلویزیون کانال جدید-چالشهای حضور زنان افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی؛ گفتگو با سحر صامت، فعال حقوق زنان

تلویزیون کانال جدید-چالشهای حضور زنان افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی؛ گفتگو با سحر صامت، فعال حقوق زنان

نگاه روز-جنبش های اعتراضی و نزاع های داخلی حکومت اسلامی- حمید تقوائی

نگاه روز-جنبش های اعتراضی و نزاع های داخلی حکومت اسلامی- حمید تقوائی

رو در رو- در دفاع از اسماعیل عبدی،محمود بهشتی لنگرودی و معلمان زندانی با هاشم خواستار-۴ دسامبر ۲۰۱۷

رو در رو- در دفاع از اسماعیل عبدی،محمود بهشتی لنگرودی و معلمان زندانی با هاشم خواستار-۴ دسامبر ۲۰۱۷

زن آزاد-حجاب اجباری، از مربی تایلندی تا امل حجازی-مصطفی صابر

زن آزاد-حجاب اجباری، از مربی تایلندی تا امل حجازی-مصطفی صابر

کانال جدید – یک سئوال از حمید تقوائی پیامدهای رفراندوم در کردستان عراق

کانال جدید – یک سئوال از حمید تقوائی پیامدهای رفراندوم در کردستان عراق

تلویزیون کانال جدید-گفتگو با مادر سهیل عربی خطر مرگ جان سهیل عربی را تهدید می کند

تلویزیون کانال جدید-گفتگو با مادر سهیل عربی خطر مرگ جان سهیل عربی را تهدید می کندHOME