کانال جدید-پخش زنده: ایران در سالی که گذشت،کیوان جاوید

کانال جدید-پخش زنده: ایران در سالی که گذشت،کیوان جاوید

کانال جدید – چرا محسن رضایی نسبت به “خطر” انهدام و فروریختن جمهوری اسلامی هشدار میدهد؟

کانال جدید – چرا محسن رضایی نسبت به “خطر” انهدام و فروریختن جمهوری اسلامی هشدار میدهد؟

برنامه یک دنیای بهتر – عروج ترامپیسم٬ سقوط فاشیستی اپوزیسیون راست٬ احتمال جنگ با علی جوادی و محمود احمدی

برنامه یک دنیای بهتر – عروج ترامپیسم٬ سقوط فاشیستی اپوزیسیون راست٬ احتمال جنگ با علی جوادی و محمود احمدی

نگاه روز: تجمع کارگران و معلمان بازنشسته -در جلو مجلس اسلامی-،گفتگو با اصغر کریمی

نگاه روز: تجمع کارگران و معلمان بازنشسته -در جلو مجلس اسلامی-،گفتگو با اصغر کریمی

تلویزیون کانال جدید – در مورد منع ورود شهروندان ۷ کشور به آمریکا،مصاحبه با علی جوادی

تلویزیون کانال جدید – در مورد منع ورود شهروندان ۷ کشور به آمریکا،مصاحبه با علی جوادی

برای یک دنیای بهتر – عروج ترامپیسم و ذوق زدگی مشمئز کننده سلطنت طلبان برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی.

برای یک دنیای بهتر – عروج ترامپیسم و ذوق زدگی مشمئز کننده سلطنت طلبان برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی.

تلویزیون کانال جدید – میز گرد: دنیا بعد از ترامپ، گفتگوی کیوان جاوید با کاظم نیکخواه با حمید تقوایی

تلویزیون کانال جدید – میز گرد: دنیا بعد از ترامپ، گفتگوی کیوان جاوید با کاظم نیکخواه با حمید تقوایی

تلویزیون کانال جدید – نسان نودینیان و نسرین رمضانعلی: در مورد اعتراض کارگران کشت و صنعت مهاباد و مجمع عمومی کارگران ساختمانی سقز

تلویزیون کانال جدید – نسان نودینیان و نسرین رمضانعلی: در مورد اعتراض کارگران کشت و صنعت مهاباد و مجمع عمومی کارگران ساختمانی سقز

برای یک دنیای بهتر – رفسنجانی، یک “ستون حکومت اسلامی” مرد! برنامه ای ازعلی جوادی و محمود احمدی.

برای یک دنیای بهتر – رفسنجانی، یک “ستون حکومت اسلامی” مرد! برنامه ای ازعلی جوادی و محمود احمدی.

تلویزیون کانال جدید – : در مورد وضعیت آرش صادقی در هفتادودومین روز اعتصاب غذا، مصاحبه با سرور کاردار

تلویزیون کانال جدید – : در مورد وضعیت آرش صادقی در هفتادودومین روز اعتصاب غذا، مصاحبه با سرور کاردارHOME