دیدگاه-اعدام های دهه ۶۰ و کیفرخواست بر علیه رژیم،گفتگو با سحر محمدی و مرسده قائدی

دیدگاه-اعدام های دهه ۶۰ و کیفرخواست بر علیه رژیم،گفتگو با سحر محمدی و مرسده قائدی

برای یک دنیای بهتر: مصاحبه با علی جوادی، ابراهیم یزدی مرد – نقش و سیاستهایش ‎

  برای یک دنیای بهتر: مصاحبه با علی جوادی، ابراهیم یزدی مرد – نقش و سیاستهایش ‎

تلویزیون کانال جدید – برنامه ویژه: فراخوان بازنشستگان به تجمع ۱۴ شهریور،گفتگو با شهلا دانشفر

تلویزیون کانال جدید – برنامه ویژه: فراخوان بازنشستگان به تجمع ۱۴ شهریور،گفتگو با شهلا دانشفر

میزگزد – محمود احمدی با حمید تقوائی و مصطفی صابر در باره صدمین سالگرد انقلاب اکتبر

میزگزد – محمود احمدی با حمید تقوائی و مصطفی صابر در باره صدمین سالگرد انقلاب اکتبر

کانال جدید – ویژگیهای کمونیسم کارگری:کمونیسم کارگری و منصور حکمت-، مصاحبه با حمید تقوائی

کانال جدید – ویژگیهای کمونیسم کارگری:کمونیسم کارگری و منصور حکمت-، مصاحبه با حمید تقوائی

تلویزیون کانال جدید- کارگران و یک دنیای بهتر:اخبار مهم مبارزات کارگری درهفته ای که گذشت با شهلا دانشفر

تلویزیون کانال جدید- کارگران و یک دنیای بهتر:اخبار مهم مبارزات کارگری درهفته ای که گذشت با شهلا دانشفر

دیدگاه: رژیم چنج و اپوزیسون،گفتگوی محمود احمدی با شایان آریا و کاظم نیکخواه

دیدگاه: رژیم چنج و اپوزیسون،گفتگوی محمود احمدی با شایان آریا و کاظم نیکخواه

رو در رو: دهه شصت-خاوران و جنبش دادخواهی-گفتگو با مرسده قائدی و محمد ملکی

رو در رو: دهه شصت-خاوران و جنبش دادخواهی-گفتگو با مرسده قائدی و محمد ملکی

کودکان مقدمند-آموزش خشونت به کودکان ممنوع-سیامک بهاری

کودکان مقدمند-آموزش خشونت به کودکان ممنوع-سیامک بهاری

تلویزیون کانال جدید – ویژ گی های کمونیسم کارگری-برنامه ای با حمید تقوایی- پایه های بحران جاری سرمایه داری

تلویزیون کانال جدید – ویژ گی های کمونیسم کارگری-برنامه ای با حمید تقوایی- پایه های بحران جاری سرمایه داریHOME