نیم نگاه: چگونه به مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی اعتراض کنیم؟ ؟مصاحبه با محمد آسنگران و سیاوش دانشور

نیم نگاه: چگونه به مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی اعتراض کنیم؟ ؟مصاحبه با محمد آسنگران و سیاوش دانشور

کارگران و یک دنیای بهتر: تدارک اول ماه مه روز جهانی کار، شهلا دانشفر

کارگران و یک دنیای بهتر: تدارک اول ماه مه روز جهانی کار، شهلا دانشفر

تلویزیون کانال جدید – جنبش نوین زنان در اروپا و توجه به مینا احدی

تلویزیون کانال جدید – جنبش نوین زنان در اروپا و توجه به مینا احدی

تلویزیون رو در رو- جنبش معلمان در سال ۹۵،گفتگو با محمد حسن پوره از فعالین جنبش معلمان

تلویزیون رو در رو- جنبش معلمان در سال ۹۵،گفتگو با محمد حسن پوره از فعالین جنبش معلمان

کانال جدید-پخش زنده: ایران در سالی که گذشت،کیوان جاوید

کانال جدید-پخش زنده: ایران در سالی که گذشت،کیوان جاوید

کانال جدید – چرا محسن رضایی نسبت به “خطر” انهدام و فروریختن جمهوری اسلامی هشدار میدهد؟

کانال جدید – چرا محسن رضایی نسبت به “خطر” انهدام و فروریختن جمهوری اسلامی هشدار میدهد؟

برنامه یک دنیای بهتر – عروج ترامپیسم٬ سقوط فاشیستی اپوزیسیون راست٬ احتمال جنگ با علی جوادی و محمود احمدی

برنامه یک دنیای بهتر – عروج ترامپیسم٬ سقوط فاشیستی اپوزیسیون راست٬ احتمال جنگ با علی جوادی و محمود احمدی

نگاه روز: تجمع کارگران و معلمان بازنشسته -در جلو مجلس اسلامی-،گفتگو با اصغر کریمی

نگاه روز: تجمع کارگران و معلمان بازنشسته -در جلو مجلس اسلامی-،گفتگو با اصغر کریمی

تلویزیون کانال جدید – در مورد منع ورود شهروندان ۷ کشور به آمریکا،مصاحبه با علی جوادی

تلویزیون کانال جدید – در مورد منع ورود شهروندان ۷ کشور به آمریکا،مصاحبه با علی جوادی

برای یک دنیای بهتر – عروج ترامپیسم و ذوق زدگی مشمئز کننده سلطنت طلبان برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی.

برای یک دنیای بهتر – عروج ترامپیسم و ذوق زدگی مشمئز کننده سلطنت طلبان برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی.HOME