تلویزیون چشم انداز-میزگرد احزاب سازمانها نهادهای کارگری چپ و کمونیست تورونتو

میزگرد احزاب سازمانها نهادهای کارگری چپ و کمونیست تورونتو

میزگرد بحث – گفتگو با شرکت ۹ حزب – سازمان و نهاد کارگری – چپ و کمونیست یکشنبه ۵ مار

میزگرد بحث – گفتگو با شرکت ۹ حزب – سازمان و نهاد کارگری – چپ و کمونیست یکشنبه ۵ مار کانال چشم انداز و اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور برگزار می کند

تراب ثالث – ریشه های تاریخی تئوری های امپریالیزم بخش سوم

تراب ثالث – ریشه های تاریخی تئوری های امپریالیزم بخش سوم

تلویزیون چشم انداز -مصاحبه با غلام رضا غلام حسینی و مصطفا عزیزی

تلویزیون چشم انداز -مصاحبه با غلام رضا غلام حسینی و مصطفا عزیزی

تلویزیون چشم انداز – فاجع پلاسکو – مرگ رفسنجانی و موضع کمونیستها مصاحبه با شجاع ابراهیمی

تلویزیون چشم انداز – فاجع پلاسکو – مرگ رفسنجانی و موضع کمونیستها مصاحبه با شجاع ابراهیمی

تلویزیون چشم انداز- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی در ایران

تلویزیون چشم انداز- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی در ایران

تلویزیون چشم انداز – جنبش کارگری ایران ـ لایحه اصلاحی قانون کار ـ حق تعیین حداقل دستمزد ها

تلویزیون چشم انداز – جنبش کارگری ایران ـ لایحه اصلاحی قانون کار ـ حق تعیین حداقل دستمزد ها

چشم انداز – اوضاع پر تلاطم ایران و نقش جنبش کارگری در این برهه از زمان مصاحبه با محمد اشرفی

چشم انداز – اوضاع پر تلاطم ایران و نقش جنبش کارگری در این برهه از زمان مصاحبه با محمد اشرفی

تلویزیون چشم انداز – جنبش کارگری و لایحه قانون کار رژیم جمهوری اسلامی

تلویزیون چشم انداز – جنبش کارگری و لایحه قانون کار رژیم جمهوری اسلامی

تلویزیون چشم انداز – جنبش کارگری و لایحه قانون کار رژیم جمهوری اسلامی

تلویزیون چشم انداز – جنبش کارگری و لایحه قانون کار رژیم جمهوری اسلامیHOME