تلویزیون پرتو- اصلاحیه قانون کار پیشنهادی دولت روحانی ،ضد کارگری و علیه کارگران و توده کارکن جامعه-علیرضا نوایی

تلویزیون پرتو- اصلاحیه قانون کار پیشنهادی دولت روحانی ،ضد کارگری و علیه کارگران و توده کارکن جامعه-علیرضا نوایی

تلویزیون پرتو – جنگ موصل و موضع دو خزب کمونیست کارگری عراق و کردستان با رحمان حسین زاده

تلویزیون پرتو – جنگ موصل و موضع دو خزب کمونیست کارگری عراق و کردستان با رحمان حسین زاده

تلویزیون پرتو -اعتراض به حضور رژیم اسلامی سرمایه در سازمان جهانی کار و برای آزادی جعفر عظیم زاده – فرید پرتوی

تلویزیون پرتو -اعتراض به حضور رژیم اسلامی سرمایه در سازمان جهانی کار و برای آزادی جعفر عظیم زاده – فرید پرتوی

تلویزیون پرتو – مصاحبه با عبدالله دارابی ، ابوبکرشریف زاده ، اسماعیل ویسی و رضاکمانگر

تلویزیون پرتو – مصاحبه با عبدالله دارابی ، ابوبکرشریف زاده ، اسماعیل ویسی و رضاکمانگرHOME