ایسکرا -رویدادها و اتفاقات هفته گذشته در عراق مصاحبه رحمت الله ابراهیمی با نوری بشیر

ایسکرا – رویدادها و اتفاقات هفته گذشته در عراق مصاحبه رحمت الله ابراهیمی با نوری بشیر

تلویزیون ایسکرا – گفتگوئی یدی محمودی با مسلح ریبوار در باره کورش و تحرک ناسیونالیستها.

تلویزیون ایسکرا – گفتگوئی یدی محمودی با مسلح ریبوار در باره کورش و تحرک ناسیونالیستها.

تلویزیون ایسکرا -گفتگوئی یدی محمودی با محمد آسنگران در نقد کورش و ناسیونالیستهای ایرانی.

تلویزیون ایسکرا -گفتگوئی یدی محمودی با محمد آسنگران در نقد کورش و ناسیونالیستهای ایرانی.

تلویزیون ایسکرا – شرایط سخت و مشقت بار کارگران مرزی در کردستان!

تلویزیون ایسکرا – شرایط سخت و مشقت بار کارگران مرزی در کردستان!

تلویزیون ایسکرا- گفتگوئ یدی محمودی با سمیر نوری در باره جنگ علیه داعش در شهر موصل.

گفتگوئ یدی محمودی با سمیر نوری در باره جنگ علیه داعش در شهر موصل.

تلویزیون ایسکرا – گفتگوئی یدی محمودی با عبدل گلپریان در باره کار نظامی و دیپلماسی حزب دمکرات.

تلویزیون ایسکرا – گفتگوئی یدی محمودی با عبدل گلپریان در باره کار نظامی و دیپلماسی حزب دمکرات.

تلویزیون ایسکرا – مصاحبه با آسو کمال در رابطه با جنگ علیه داعش در موسل

تلویزیون ایسکرا – مصاحبه با آسو کمال در رابطه با جنگ علیه داعش در موسل

تلویزیون ایسکرا – گفتگوی یدی محمودی با عبدل گلپریان در باره جنگ، برای پاز پس گیری شهر موصل از دست داعش!

گفتگوی یدی محمودی با عبدل گلپریان در باره جنگ، برای پاز پس گیری شهر موصل از دست داعش!

تلویزیون کانال جدید – گفتگوئی یدی محمودی با سمیر نوری در باره اعتراضات مردمی در اقلیم کردستان.

  تلویزیون کانال جدید – گفتگوئی یدی محمودی با سمیر نوری در باره اعتراضات مردمی در اقلیم کردستان.

گفتگوئی یدی محمودی با عبدل گلپریان -در باره اسلام پناهی حزب دمکرات کردستان!

گفتگوئی یدی محمودی با عبدل گلپریان -در باره اسلام پناهی حزب دمکرات کردستان!HOME