ایسکرا- گفتگو با نسان نودینیان پیرامون دیپلوماسی سیاه اتحادیه میهنی با جمهوری اسلامی

ایسکرا- گفتگو با نسان نودینیان پیرامون دیپلوماسی سیاه اتحادیه میهنی با جمهوری اسلامی

تلویزیون ایسکرا -میزگرد مضحکه انتخاباتی در ایران و مردم شهرهای کردستان با صالح سرداری ـ نسان نودینیان از حزب کمونیست کارگری ایران

تلویزیون ایسکرا -میزگرد مضحکه انتخاباتی در ایران و مردم شهرهای کردستان با صالح سرداریـ نسان نودینیان از حزب کمونیست کارگری ایرا

تلویزیون ایسکرا -میزگرد در مورد روز جهانی کارگر در شهرهای کردستان با همایون گدازگر ونسان نودینیان

تلویزیون ایسکرا -میزگرد در مورد روز جهانی کارگر در شهرهای کردستان با همایون گدازگر ونسان نودینیان

ایسکرا-آخرین تحولات کردستان عراق،سوریه وسیاست اردوغان و پ ک ک با محمد آسنگران

ایسکرا-آخرین تحولات کردستان عراق،سوریه وسیاست اردوغان و پ ک ک با محمد آسنگران

ایسکرا -رویدادها و اتفاقات هفته گذشته در عراق مصاحبه رحمت الله ابراهیمی با نوری بشیر

ایسکرا – رویدادها و اتفاقات هفته گذشته در عراق مصاحبه رحمت الله ابراهیمی با نوری بشیر

تلویزیون ایسکرا – گفتگوئی یدی محمودی با مسلح ریبوار در باره کورش و تحرک ناسیونالیستها.

تلویزیون ایسکرا – گفتگوئی یدی محمودی با مسلح ریبوار در باره کورش و تحرک ناسیونالیستها.

تلویزیون ایسکرا -گفتگوئی یدی محمودی با محمد آسنگران در نقد کورش و ناسیونالیستهای ایرانی.

تلویزیون ایسکرا -گفتگوئی یدی محمودی با محمد آسنگران در نقد کورش و ناسیونالیستهای ایرانی.

تلویزیون ایسکرا – شرایط سخت و مشقت بار کارگران مرزی در کردستان!

تلویزیون ایسکرا – شرایط سخت و مشقت بار کارگران مرزی در کردستان!

تلویزیون ایسکرا- گفتگوئ یدی محمودی با سمیر نوری در باره جنگ علیه داعش در شهر موصل.

گفتگوئ یدی محمودی با سمیر نوری در باره جنگ علیه داعش در شهر موصل.

تلویزیون ایسکرا – گفتگوئی یدی محمودی با عبدل گلپریان در باره کار نظامی و دیپلماسی حزب دمکرات.

تلویزیون ایسکرا – گفتگوئی یدی محمودی با عبدل گلپریان در باره کار نظامی و دیپلماسی حزب دمکرات.HOME