تقی روزبه-به مناسبت صدمین سال اکتبر: انقلاب اکتبر و ادعای کودتا!

به مناسبت صدمین سال اکتبر: انقلاب اکتبر و ادعای کودتا! تقی روزبه

تقی روزبه – نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد!

تقی روزبه نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد! مردم یونان باردیگر با اکثریتی کمابیش قاطع مخالفت خود را با ریاضت اقتصادی و سیاست گرسنگی دادن سران اتحادیه ابراز داشتند. روی کار

تقی روزبه – دولت اسرائیل و “قدرت مشرف برزندگی”

دولت اسرائیل و “قدرت مشرف برزندگی” تقی روزبه فوکو با پردازش مفهوم زیست قدرت یا قدرت مشرف برزندگی، آن را برای مرحله ای از پوست اندازی و تحول مناسبات قدرت در جامعه سرمایه داری بکارگرفته است که در آن قدرت از فاز انضباطی به مرحله کنترل زندگی گذرمی کند.  HOME